Bij­zon­de­re bomen­trans­fer: drie pla­ta­nen van Bre­da naar Steen­ber­gen

Een bij­zon­de­re bomen­trans­fer: de Breda­se wet­hou­der Boaz Adank draagt vrij­dag­och­tend 9 maart in het sta­ti­ons­ge­bied in Bre­da drie vol­was­sen pla­ta­nen van zo’n twaalf meter hoog over aan zijn Steen­berg­se ambt­ge­noot Cors Zijl­mans. De bomen gaan direct op diep­la­ders naar de Oost-Groe­ne­weg in Steen­ber­gen waar zij later die och­tend wor­den ont­van­gen door kin­de­ren van de Maria Regi­na School.

De pla­ta­nen krij­gen over twee jaar een defi­ni­tie­ve bestem­ming in de nieuw aan te leg­gen ‘zen­tuin’ van een buur­tont­moe­tings­plek in woon­wijk Bui­ten de Ves­te. Leer­lin­gen van bre­de school Maria Regi­na dach­ten samen met omwo­nen­den mee over de inrich­ting van die nieu­we ont­moe­tings­plek. „Ze wil­den graag één mooie leef­boom in de tuin, maar ze krij­gen er maar liefst drie”, aldus gemeen­te­woord­voer­ster Mari­na Fid­der.

Om de wens van de kin­de­ren in ver­vul­ling te laten gaan, zocht Steen­ber­gen eind vorig jaar con­tact met Arjan Zoon­t­jens uit Bos­schen­hoofd, de eer­ste zoge­he­ten bomen­ma­ke­laar van ons land. Via een onli­ne plat­form brengt hij vraag en aan­bod van bomen bij elkaar. Ter­wijl Steen­ber­gen aas­de op een mooie vol­was­sen boom, wil­de Bre­da van­we­ge de her­in­rich­ting van het sta­ti­ons­ge­bied juist af van de drie pla­ta­nen. Zon­der nieu­we bestem­ming zou­den de sta­ti­ge bomen gerooid en in stuk­ken gezaagd wor­den. Ze krij­gen nu toe­komst in Steen­ber­gen, voor­lo­pig aan de Oost-Groe­ne­weg, later in het nieu­we park van Bui­ten de Ves­te.

Alle betrok­ke­nen zijn blij met deze ‘duur­za­me oplos­sing’. „We ver­vul­len een soci­a­le wens en de pla­ta­nen wor­den gespaard. Dat is prach­tig”, vindt bomen­ma­ke­laar Zoon­t­jens. Steen­ber­gen hoeft niets te beta­len voor de bomen zelf, maar neemt wel de trans­port­kos­ten voor haar reke­ning. Het ver­plan­ten van de bomen is ove­ri­gens veel goed­ko­per dan het nieuw aan­schaf­fen van pla­ta­nen bij een kwe­ke­rij. „Want dat zou al gauw tien­dui­zen­den euro’s kos­ten”, aldus Zoon­t­jens.


 
 
bron: BN de STEM