Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de […]

‘Groen bena­de­ren van­uit func­ti­o­na­li­teit in plaats van als deco­ra­tie’

Stich­ting iVer­de: gemeen­ten moe­ten aan­leg en onder­houd van groen anders finan­cie­ren   Een gemeen­te­be­stuur dat bezui­nigt op groen zadelt zijn inwo­ners op met een slech­ter leef­kli­maat en zijn opvol­gers met extra kos­ten. Bezui­ni­gen op groen is pen­ny wise op kor­te ter­mijn, maar pound foolish voor de toe­komst. Met die stel­ling men­gen Egbert Roozen en Leon […]

Bezui­ni­gin­gen in het open­baar groen

Zeker een der­de van alle Neder­land­se gemeen­ten zal in 2011 sub­stan­ti­eel snoei­en in de aan­leg en/of het beheer van open­baar groen. Gemid­deld gaat het bij deze gemeen­ten om een bezui­ni­ging van 10% op het bud­get voor beheer en 32% op aan­leg van nieuw groen. Ook bij pro­vin­cies en het Rijk staan soort­ge­lij­ke bezui­ni­gin­gen op groen […]

Hoofd­di­rec­teur van ANWB geeft zijn visie over de bezui­ni­gin­gen op natuur

Gui­do van Woer­kom, hoofd­di­rec­teur van ANWB, schrijft van­daag in dag­blad Trouw op de opi­nie­pa­gi­na dat land­bouw en recre­a­tie de han­den ineen moe­ten slaan, nu er flink op natuur wordt bezui­nigd. Het kabi­net wil meer ruim­te laten voor markt­wer­king. Van Woer­kom  is van mening dat het kabi­net onvol­doen­de rea­li­seert wat de gevol­gen hier­van zijn voor het […]

Extra inspan­nin­gen VHG tegen bezui­ni­gin­gen gemeen­te­groen

De VHG zet zich de komen­de maan­den extra in om gemeen­ten te over­tui­gen niet te bezui­ni­gen op het beheer en onder­houd van open­baar groen. Met het bekend wor­den van de gemeen­te­be­gro­tin­gen voor 2011, zijn vol­gens de VHG de effec­ten van de bezui­ni­gin­gen steeds dui­de­lij­ker zicht­baar. De VHG stelt dat veel bezui­ni­gin­gen op ter­mijn juist geld […]