Berichten

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Harderwijk legt de gemeenteraad nieuwe plannen voor om met bestaande middelen de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. In het integraal beheerplan ‘Samen kleuren we de Stad’ wordt de voorstellen voor wijkaanpak beschreven en komen alle facetten van de openbare ruimte aan de orde, zoals groen, wegen, riolering en straatmeubilair. Het beheerplan wordt elke 4 jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Het nieuwe plan geldt voor de periode 2015 tot 2019 en wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.
Onder druk van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad van Harderwijk 4 jaar geleden moeten besluiten dat het onderhoudsniveau van de openbaar ruimte omlaag moest. Destijds is er voor gekozen dat dit lagere onderhoudsniveau geldt voor heel Harderwijk. De praktijk leerde echter dat er op verschillende locaties, zoals parken, binnenstad en de entree van Harderwijk, andere behoeftes zijn voor onderhoud. Daarom legt het college nu plannen voor aan de gemeenteraad.
In het nieuwe plan wordt voorgesteld om op de meeste plekken in de gemeente eenvoudige onderdelen en materialen te gaan gebruikt. Het gaat om materialen die goedkoper zijn in het aanleggen en beheren, bijvoorbeeld gazon. Daarbij worden duurdere typen, die aan vervanging toe zijn, vervangen door de goedkopere varianten. Hierdoor komt er geld vrij om bijzondere plekken op een hoger niveau te onderhouden, zoals de Hortus en het strandeiland.
Het college juicht toe dat er initiatieven ontstaan bij inwoners en bedrijven om delen van de leefomgeving zelf te willen onderhouden. Groenstroken, speelplekken en straatmeubilair kunnen worden geadopteerd en onderhouden. Het college wil steeds meer ruimte geven aan bewoners en bedrijven om vrijwillig de regie te pakken in de openbare ruimte en doet daarom diverse voorstellen aan de gemeenteraad. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van natuurlijke middelen en een duurzame inrichting. Zo worden er zo min mogelijk chemische middelen gebruikt. Hierdoor wordt er een beter leefgebied gecreëerd voor insecten en vogels. In dit plan wil het college ook voorstellen om mensen, die zonder ondersteuning niet aan het werk komen en minder kansen hebben, blijvend te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte.
Het integraal beheerplan wordt op op 16 oktober besproken in de openbare vergadering van de commissie Ruimte en daarna behandeld in de raadsvergadering van november. Bewoners van Harderwijk zijn hier van harte welkom om samen met de gemeenteraad te praten over hun buurt voor meer gezamenlijke kleur.
 
Bron: Gemeente Harderwijk

Stichting iVerde: gemeenten moeten aanleg en onderhoud van groen anders financieren
 
Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is penny wise op korte termijn, maar pound foolish voor de toekomst. Met die stelling mengen Egbert Roozen en Leon Smet van Stichting iVerde, waarin de ondernemersorganisaties in de groene sector samenwerken, zich in de discussie over de krimpende budgetten van de gemeenten voor aanleg en onderhoud van groen.
Een deel van het probleem – en van de mogelijke oplossing – ligt in de visie van Roozen en Smet in een andere financiering van groen binnen het gemeentelijke budget. ‘Nu worden aanleg en onderhoud van groen beschouwd als een onderdeel, een aspect van de verzorging van de openbare ruimte. Groen wordt gezien als decoratie. Dat is te kort door de bocht, want het motief om je gemeente groen te willen maken en houden ligt veel meer in zaken zoals de gezondheid van de bevolking, het positieve ondernemingsklimaat, de goede schoolresultaten van de kinderen. Wij pleiten ervoor dat gemeenten dan ook de financiering van het groen (mede) uit die hoeken laten komen.’
De stichting iVerde waarschuwt voor de gevolgen van bezuinigen op groen. ‘Iedereen begrijpt zo langzamerhand wel wat de toegevoegde waarde is van groen voor de leefomgeving’, zegt Roozen. ‘Voor de gezondheid van de  kinderen, voor de aantrekkelijkheid van de bebouwde omgeving en voor de economische ontwikkeling van een gebied. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren als je aan het groen niet de juiste aandacht schenkt: verslechtering, verloedering van het openbare groen leidt tot aftakeling van de openbare ruimte, tot een onaantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen, achteruitgang van schoolresultaten en een ongezonde bevolking. En bovendien tot extra hoge kosten, als men achteraf van die schade doordrongen raakt en het groen weer op niveau wil brengen’.
Roozen verwijst naar een onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu en elf Nederlandse gemeenten, door ingenieursbureau Witteveen + Bos. Daarin wordt de economische en maatschappelijke waarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar gemaakt. Het instrument dat in het kader van dat onderzoek is ontwikkeld heet TEEB Stad, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Het onderzoek noemt overigens ook voorbeelden van alternatieve financiering, manieren om aanleg en onderhoud van groen in een stad, dorp of wijk te laten betalen door anderen dan de overheid.
 
Kijk voor meer informatie op: www.iverde.org.
 
Houten, 27 maart 2014

Zeker een derde van alle Nederlandse gemeenten zal in 2011 substantieel snoeien in de aanleg en/of het beheer van openbaar groen. Gemiddeld gaat het bij deze gemeenten om een bezuiniging van 10% op het budget voor beheer en 32% op aanleg van nieuw groen. Ook bij provincies en het Rijk staan soortgelijke bezuinigingen op groen gepland. Voor 2012 worden nog verdergaande bezuinigingen verwacht.

Bij een groot aantal gemeenten blijven de budgetten voor 2011 echter wel op peil. Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Utrecht zijn zelfs positief in het nieuws geweest door juist meer te investeren op groen en zich nadrukkelijker als groene gemeente te profileren.

Investeren in plaats van bezuinigen
Branchevereniging VHG begrijpt dat gemeenten kritisch kijken naar de uitgaven voor groen in tijden van bezuinigen, maar stelt dat hier altijd een goede visie aan ten grondslag moet liggen.

Zie groen als een renderende maatschappelijke investering en niet als louter een kostenpost. Dus vernietig je groene kapitaal niet, aldus VHG.

 

Onderzoek
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) enquêteerde in november 2010 246 van de 430 gemeenten. Maar liefst 70% van deze steekproef gaf aan bezuinigingen op groen te verwachten in 2011. Uit vervolgonderzoek door Branchevereniging VHG komt naar voren dat de gemeentelijke bezuinigingen op groen neerkomen op € 72 miljoen in 2011. Gemiddeld is dat € 405.000 per gemeente die bezuinigt. Gemeenten maken duidelijke keuzes hierin. Amsterdam, Den Haag en Almere bezuinigen ieder fors, ook gerelateerd aan het aantal inwoners. Utrecht daarentegen kiest er bewust voor niet te bezuinigen.

Download hier het rapport »

Guido van Woerkom, hoofddirecteur van ANWB, schrijft vandaag in dagblad Trouw op de opiniepagina dat landbouw en recreatie de handen ineen moeten slaan, nu er flink op natuur wordt bezuinigd. Het kabinet wil meer ruimte laten voor marktwerking. Van Woerkom  is van mening dat het kabinet onvoldoende realiseert wat de gevolgen hiervan zijn voor het leefklimaat.

Van Woerkom schrijft daarover: “Een dichtbevolkt land als Nederland heeft een goed doordacht ruimtelijk beleid nodig om evenwicht te bewaren tussen de dynamiek van de stedelijke gebieden en de waarde van het landelijk gebied. Dat vereist bestuurlijke moed en visie. Maar het kabinet kiest liever voor besparingen op korte termijn.”

Natuur levert geld op
Interessant in zijn uiteenzetting is dan ook wat op de opbrengsten zijn van het Nederlands landschap.
“Mensen wonen al dicht op elkaar in de grote steden en gaan in de toekomst nog dichter op elkaar wonen, omdat er meer in de steden wordt gebouwd. Intussen maken ze elk jaar ongeveer een miljard dagtochten om te genieten van het Nederlandse landschap – wat zo’n 30 miljard euro omzet genereert. Hier gaat het dus ook om de economie. Investeren in natuur is dan ook investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven.”

Lees de volledige ingezonden brief op Trouw.nl »

Bron:
Trouw 
 

De VHG zet zich de komende maanden extra in om gemeenten te overtuigen niet te bezuinigen op het beheer en onderhoud van openbaar groen. Met het bekend worden van de gemeentebegrotingen voor 2011, zijn volgens de VHG de effecten van de bezuinigingen steeds duidelijker zichtbaar.

De VHG stelt dat veel bezuinigingen op termijn juist geld kosten, terwijl investeren in groen juist geld oplevert. Volgens de brancheorganisatie zouden gemeenten moeten leren van de ervaringen met bezuinigingen op openbaar groen begin jaren ’80 van de vorige eeuw.

Volgens de VHG leverde deze bezuinigingsronde uiteindelijk groot achterstallig onderhoud, verloedering en achteruitgang in de kwaliteit van de openbare ruimte op. Het herstellen van het onderhoudsniveau kost altijd meer dan al die tijd de boel netjes houden, aldus de VHG.

Bron: Nieuwsbrief Tuin & Landschap, 10 september 2010