Extra inspan­nin­gen VHG tegen bezui­ni­gin­gen gemeen­te­groen

De VHG zet zich de komen­de maan­den extra in om gemeen­ten te over­tui­gen niet te bezui­ni­gen op het beheer en onder­houd van open­baar groen. Met het bekend wor­den van de gemeen­te­be­gro­tin­gen voor 2011, zijn vol­gens de VHG de effec­ten van de bezui­ni­gin­gen steeds dui­de­lij­ker zicht­baar.

De VHG stelt dat veel bezui­ni­gin­gen op ter­mijn juist geld kos­ten, ter­wijl inves­te­ren in groen juist geld ople­vert. Vol­gens de bran­che­or­ga­ni­sa­tie zou­den gemeen­ten moe­ten leren van de erva­rin­gen met bezui­ni­gin­gen op open­baar groen begin jaren ’80 van de vori­ge eeuw.

Vol­gens de VHG lever­de deze bezui­ni­gings­ron­de uit­ein­de­lijk groot ach­ter­stal­lig onder­houd, ver­loe­de­ring en ach­ter­uit­gang in de kwa­li­teit van de open­ba­re ruim­te op. Het her­stel­len van het onder­houds­ni­veau kost altijd meer dan al die tijd de boel net­jes hou­den, aldus de VHG.

Bron: Nieuws­brief Tuin & Land­schap, 10 sep­tem­ber 2010