Bewo­ners Parkzij­de mas­saal aan de groe­ne daken

Gro­nin­gen — Op de loca­tie van de voor­ma­li­ge voet­bal­vel­den van FC Gro­nin­gen is een nieu­we buurt gere­a­li­seerd. De bewo­ners van de Parkzij­de heb­ben de han­den ineen gesla­gen en mas­saal groe­ne daken aan­ge­legd op de schu­ren van de wonin­gen.

Ini­ti­a­tief­ne­mer Enne Feenstra wist alle ande­re 11 bewo­ners van het blok aan de Parkzij­de te moti­ve­ren om een groen­dak op het schuur­dak aan te leg­gen. De gemeen­te Gro­nin­gen geeft 30 euro sub­si­die op een groen­dak en door­dat de bewo­ners een geza­men­lij­ke offer­te en opdracht tot leve­ran­tie plaat­sten, kon­den ze gebruik maken van kwan­tum­kor­ting.

Het ont­werp en de tot­stand­ko­ming van de wijk is in opdracht van een groep par­ti­cu­lie­ren gebeurd. Uit­gangs­punt voor de archi­tec­ten was de weten­schap, dat er gebouwd wordt in een archi­tec­to­nisch bij­zon­de­re wijk: de Oos­ter­park. Het karak­ter van de wijk, met veel Amster­dam­se School archi­tec­tuur, dien­de in de plan­nen terug te komen.