Bele­vings­tuin Vin­cent van Gogh geo­pend

Vin­cent van Gogh heeft woens­dag­mid­dag de Bele­vings­tuin op Ser­vaas­hof in Ven­ray fees­te­lijk geo­pend, samen met cli­ën­ten, mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers, dona­teurs, De Valk Roof­vo­gels en veel (jon­ge) bezoe­kers. De Bele­vings­tuin is samen met vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten gere­a­li­seerd, en inge­richt met pluk­bloe­men en plan­ten die vlin­ders, vogels en insec­ten aan­trek­ken, vogel­huis­jes, insec­ten­ho­tels, vleer­muis­kas­ten, en edu­ca­tie­bor­den. De Bele­vings­tuin biedt ont­span­ning […]

Brono­vo Beweeg­tuin — fit­ness in de bui­ten­lucht voor seni­o­ren

Als ieder­een regel­ma­tig zou bewe­gen zou­den we ons fit­ter, gezon­der en men­taal beter voe­len. Dat geldt voor jon­ge­ren, maar zeker ook voor zes­tig­plus­sers. Bij MCH-Bron­o­­vo in Den Haag wordt in april 2016 een zoge­naam­de beweeg­tuin geo­pend. De beweeg­tuin is bedoeld voor pati­ën­ten van het ziek­huis maar ook de seni­o­ren uit de buurt zijn van har­te […]

Bele­vings­tuin basis­school Reho­both geo­pend

Op maan­dag 8 decem­ber 2014 heeft wet­hou­der Eng­berts (gemeen­te Twen­terand) de nieu­we bele­vings­tuin van Cbs Reho­both in Vrie­zen­veen geo­pend. Met deze bele­vings­tuin wordt het ‘groe­ne’ school­plein bena­drukt en staat het rui­ken, voe­len en proe­ven cen­traal. De Bele­vings­tuin werd fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Eng­berts. De bele­vings­tuin is onder­deel van het plein­plan van de school, waar­bij het natuur­lijk […]

Wet­hou­der Uit­geest plant eer­ste boom in bele­vings­tuin

Bij Woon­zorg­cen­trum Gees­ter­heem zijn vori­ge week de eer­ste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de oude­ren van Gees­ter­heem. In de komen­de peri­o­de wor­den nog meer bomen en hees­ters geplant en gaan de bol­len de grond in. Komend voor­jaar vindt de officiële ope­ning plaats.                       […]

Bele­vings­tuin Dorps­veld in Rot­ter­dam geo­pend

De bele­vings­tuin bij ver­zor­gings­huis Hui­ze Dorps­veld in Rot­­ter­­dam-Char­lois in Rot­ter­dams is onlangs geo­pend. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len plant­te samen met de bewo­ners van hui­ze Dorps­veld en voor­zit­ter Ed Gover­de begonia’s. In deze tuin kun­nen de bewo­ners zich ont­span­nen, wan­de­len, genie­ten van mooi weer en zelfs gym­nas­tiek­oe­fe­nin­gen doen. Rea­li­sa­tie Door inspan­nin­gen van de cli­ën­ten­raad van Dorps­veld […]