Bele­vings­tuin basis­school Reho­both geo­pend

Op maan­dag 8 decem­ber 2014 heeft wet­hou­der Eng­berts (gemeen­te Twen­terand) de nieu­we bele­vings­tuin van Cbs Reho­both in Vrie­zen­veen geo­pend. Met deze bele­vings­tuin wordt het ‘groe­ne’ school­plein bena­drukt en staat het rui­ken, voe­len en proe­ven cen­traal. De Bele­vings­tuin werd fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Eng­berts.
De bele­vings­tuin is onder­deel van het plein­plan van de school, waar­bij het natuur­lijk spe­len en ont­dek­kend leren cen­traal staan. De Ele­men­ten in de plan­nen wor­den actu­e­le thema’s zoals een insec­ten­ho­tel, (fruit)boomgaard en moes­tuin opge­no­men. Zo krij­gen alle groe­pen een groen­ten­tuin­tje waar­bij de kin­de­ren ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het onder­houd. Het is de bedoe­ling dat de bio­lo­gie- en natuur­les­sen op deze manier dich­ter­bij de kin­de­ren komen en de vijf zin­tui­gen proe­ven, voe­len, rui­ken, zien en horen gebruikt wor­den.
Stu­den­ten van AOC Oost zijn betrok­ken bij het inrich­ten van de Bele­vings­tuin.