Bele­vings­tuin Dorps­veld in Rot­ter­dam geo­pend

De bele­vings­tuin bij ver­zor­gings­huis Hui­ze Dorps­veld in Rot­ter­dam-Char­lois in Rot­ter­dams is onlangs geo­pend. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len plant­te samen met de bewo­ners van hui­ze Dorps­veld en voor­zit­ter Ed Gover­de begonia’s.

In deze tuin kun­nen de bewo­ners zich ont­span­nen, wan­de­len, genie­ten van mooi weer en zelfs gym­nas­tiek­oe­fe­nin­gen doen.

Rea­li­sa­tie
Door inspan­nin­gen van de cli­ën­ten­raad van Dorps­veld is de nieu­we tuin gecre­ëerd op een stuk grond tus­sen het ver­zor­gings­huis en de kerk. De cli­ën­ten­raad maak­ten zelf het ont­werp voor de tuin. Ver­vol­gens heb­ben leer­lin­gen van het Albe­da-col­le­ge als sta­ge­op­dracht een nieuw tuin­huis gebouwd en geplaatst in de tuin. Woning­cor­po­ra­tie Ves­tia liet water en elek­tri­ci­teit aan­leg­gen. Met een bedrag van Stich­ting Lau­rens en een bedrag uit een steun­fonds van Dorps­veld was ver­de­re rea­li­sa­tie moge­lijk.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam
Foto: Car­la Vos