Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren. Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid […]

Kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on gaat op Bui­ten­speel­dag 2016 op zwart

Op woens­dag 8 juni orga­ni­se­ren Jan­tje Beton en  kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on samen de jaar­lijk­se Bui­ten­speel­dag. Er wor­den die dag door heel Neder­land voor ruim 90.000 kin­de­ren bui­ten­speel­ac­ti­vi­tei­ten opge­zet. Het kanaal van Nic­ke­lo­de­on gaat tij­dens de Bui­ten­speel­dag ’s mid­dags van­af 13:00 uur op zwart om alle kin­de­ren te sti­mu­le­ren om naar bui­ten te gaan. Jan­tje Beton en Nic­ke­lo­de­on […]

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt en een hoge­re winst: 10 mil­joen euro per jaar in de peren­teelt en ruim 5 mil­joen in de teelt van aard­bei­en. Dat in het wild leven­de bij­en en zweef­vlie­gen bij­dra­gen aan de bestui­ving van fruit­ge­was­sen, was al lang bekend. Maar in wel­ke mate ze […]

Onder­zoek toont aan: Stads­groen maakt warm­te dra­ge­lijk

Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat we ons pret­tig voe­len in een stad op een war­me zomer­dag. Een goe­de en ver­sprei­de hoe­veel­heid stads­groen is daar­om essen­ti­eel om stads­hit­te te lijf te gaan. Dat bewijst onder­zoek van Wieb­ke Klemm. De pro­mo­ven­da land­schaps­ar­chi­tec­tuur onder­zocht de bij­dra­ge van stads­groen aan het zoge­he­ten ther­misch com­fort op war­me […]

Spe­len tot je groen ziet in Molen­vliet

Het wijk­park Molen­vliet krijgt bin­nen­kort de func­tie van speel­bos. “Het park wordt nau­we­lijks gebruikt en dat is jam­mer”, zegt com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris Ron Ver­meij. Hij gaat samen met zijn nieu­we col­le­ga buurt­sport­coach Jeroen Merk aan de slag met het speel­bos. Merk is uit­ein­de­lijk ver­ant­woor­de­lijk. “Hij wordt het gezicht van het speel­bos”, ver­telt Ver­meij die van­uit Beweeg­team Woer­den […]