De Groe­ne Agen­da: weten­schap­pe­lijk onder­zoek voor een gezon­de toe­komst

Groen is gezond. Groen maakt geluk­kig. Groen levert geld op. We weten het alle­maal, maar… weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijft nodig om ieder­een te over­tui­gen van het belang van groen. Twee gro­te spe­lers uit de groe­ne sec­tor beslo­ten de kop­pen bij elkaar te ste­ken en geza­men­lijk een voor­stel voor een onder­zoeks­pro­gram­ma in te die­nen bij de Top­sec­tor […]

Roe­meen­se archi­tec­ten geïn­te­res­seerd in Neder­land­se boom­kwe­kers

Op ini­ti­a­tief van iVer­de, het samen­wer­kings­ver­band van de Neder­land­se groen­sec­tor, heb­ben ver­te­gen­woor­di­gers van Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en eind juni deel­ge­no­men aan de LAUD-con­­fe­ren­­tie in Boe­ka­rest, waar land­schaps­ar­chi­tec­ten uit een aan­tal lan­den de nieuw­ste inzich­ten op het gebied van groe­ne archi­tec­tuur uit­wis­sel­den. Namens iVer­de bracht Leon Smet, secre­ta­ris van Anthos, de Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten, de […]

Groe­ne bood­schap valt in Bul­ga­rije in goe­de aar­de

Al op de eer­ste dag van zijn werk­be­zoek aan de Bul­gaar­se hoofd­stad Sofia, 22 okto­ber 2014, kon Leon Smet (secre­ta­ris van de belan­gen­or­ga­ni­sa­tie van boom­kwe­kers Anthos en voor­vech­ter van de Groe­ne Stad) con­sta­te­ren dat de belang­stel­ling in Bul­ga­rije voor het con­cept de Groe­ne Stad groot is. In een inter­view voor de Bul­gaar­se nati­o­na­le radio­zen­der kreeg Smet ruim […]

Vier Groe­ne Vra­gen aan … Henk Wes­ter­hof

Henk Wes­ter­hof Voor­zit­ter Anthos, Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Wij heb­ben, als groen bedrijfs­le­ven, gemerkt dat het niet vol­staat lou­ter uit­ste­ken­de pro­duc­ten te leve­ren. Je moet  er ook voor zor­gen dat de rest van de wereld, voor­al beslis­sers bij […]