Groe­ne bood­schap valt in Bul­ga­rije in goe­de aar­de

Al op de eer­ste dag van zijn werk­be­zoek aan de Bul­gaar­se hoofd­stad Sofia, 22 okto­ber 2014, kon Leon Smet (secre­ta­ris van de belan­gen­or­ga­ni­sa­tie van boom­kwe­kers Anthos en voor­vech­ter van de Groe­ne Stad) con­sta­te­ren dat de belang­stel­ling in Bul­ga­rije voor het con­cept de Groe­ne Stad groot is. In een inter­view voor de Bul­gaar­se nati­o­na­le radio­zen­der kreeg Smet ruim gele­gen­heid om zijn visie te geven op de wen­se­lijk­heid en de moge­lijk­he­den van een ver­de­re ver­groe­ning van ste­den – ook in Bul­ga­rije.
Juist in een snel ont­wik­ke­lend land als de nieu­we (sinds 2007) EU-lid­staat Bul­ga­rije is aan­dacht voor ver­groe­ning  van levens­be­lang; dat geldt voor­al voor de gro­te­re ste­den. Mili­eu en gezond­heid kun­nen hand-in-hand gaan met eco­no­mi­sche groei, maar dat gaat niet altijd van­zelf en boven­dien heeft het mili­eu in Bul­ga­rije nog steeds niet de pri­o­ri­teit die men er in het Wes­ten aan geeft. In het radio inter­view bena­druk­te Smet dat voor gro­te inter­na­ti­o­na­le onder­ne­min­gen een ‘groen’ ves­ti­gings­kli­maat een mede bepa­len­de fac­tor kan zijn bij beslis­sin­gen over nieu­we ves­ti­gin­gen. ‘Dan gaat het niet alleen over bomen, maar bij­voor­beeld ook bloem­bol­len. Ook al heb ik kun­nen zien, al fiet­send van de radio­stu­dio naar de ambas­sa­de, dat Sofia al mooie gro­te par­ken heeft.’
Later in die week heeft de Anthos secre­ta­ris nog over­leg gevoerd met ver­te­gen­woor­di­gers van Bul­gaar­se gemeen­ten en heeft hij de Bul­gaar­se Ver­e­ni­ging van Gemeen­ten toe­ge­spro­ken tij­dens haar 23ste jaar­con­gres in Pra­vets, 60 km van Sofia. Ook hield Smet pre­sen­ta­ties voor een gezel­schap van Bul­gaar­se lands­ca­pers, voor stu­den­ten en de Bul­gaar­se Bond van Boom­kwe­kers.
In ver­volg op de mis­sie van de Anthos secre­ta­ris besloot de groe­ne sec­tor in Bul­ga­rije een loka­le ver­sie van de Groe­ne Stad van de grond te til­len. Van­uit Neder­land zal deze Bul­gaar­se Groe­ne Stad wor­den gesteund met ken­nis. Voor 2015 staat een sym­po­si­um voor Bul­gaar­se en Neder­land­se sta­ke­hol­ders op het pro­gram­ma.