Twee ton voor groe­ne daken in Amstel­veen

Tot 2020 stelt de gemeen­te Amstel­veen twee ton beschik­baar voor ‘groe­ne daken’, dat wil zeg­gen daken waar­op plan­ten zijn aan­ge­bracht. Het komt dus neer op 40 mil­le per jaar. De sub­si­die kan ove­ri­gens alleen wor­den aan­ge­vraagd door natuur­lij­ke per­so­nen die eige­naar van een woning of bedrijfs­pand zijn, niet door een rechts­per­soon, zoals een stich­ting, ven­noot­schap […]

Amstel­veen wil groen­ste stad van Neder­land wor­den

Amstel­veen neemt in 2013 deel aan de groen­com­pe­ti­tie van groen­ste stad van Neder­land van Enten­te Flo­ra­le. In 2005 deed Amstel­veen ook mee aan de com­pe­ti­tie en ein­dig­de toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstel­veen voor goud. Deel­ne­men is een uit­ste­kend mid­del voor de gemeen­te om zich nog meer als groe­ne stad te kun­nen pro­fi­le­ren. […]

Amstel­veen inves­teert €1 mil­joen in Amster­dam­se Bos

Op ver­zoek van de gemeen­te Amster­dam betaalt de gemeen­te Amstel­veen in 2012 een­ma­lig €1 mil­joen mee aan de fysie­ke infra­struc­tuur van het Amster­dam­se Bos. Dit omdat veel Amstel­ve­ners gebruik maken van het Bos, het Bos gro­ten­deels op Amstel­veens grond­ge­bied ligt en Amster­dam tot op heden voor­ziet in alle beheer- en inves­te­rings­kos­ten. Aan­pas­sen bestem­mings­planNaast de financiële […]

CDA Amstel­veen ini­ti­a­tief­ne­mer aan­leg groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W heeft het idee van de loka­le CDA-frac­­tie om in Amstel­veen meer ‘groe­ne daken’ te rea­li­se­ren omarmd. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren, vindt het CDA Amstel­veen het van belang dat de gemeen­te met de woning­bouw­cor­po­ra­ties in over­leg treedt over inves­te­rin­gen in nieuw­bouw­pro­jec­ten en dat ver­der de moge­lijk­he­den van subsidiëring […]

Amstel­veen legt pri­o­ri­teit bij groen in de stad

Het col­le­ge van B en W in Amstel­veen gaat, gezien de ver­an­der­de financiële omstan­dig­he­den, snij­den in beheer en onder­houd van groen bin­nen bestaand bebouwd gebied. Voor inves­te­rin­gen in nieu­we pro­jec­ten bui­ten het bestaand gebied, is de komen­de vier jaar zeker geen ruim­te. De pri­o­ri­teit ligt nu bij bestaand groen in de stad. Lie­ver richt B […]

VVD Amstel­veen geeft pri­o­ri­teit aan groen

Tom Pon­jee, raads­lid voor de VVD in Amstel­veen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruim­te in zijn stad nog mooi­er wil maken.  “Een groe­ne omge­ving is van groot belang voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving. Onze kin­de­ren moe­ten vol­doen­de plek­ken in de buurt heb­ben om te spor­ten en te spe­len. Er moet dus een ein­de […]