Berichten

Tot 2020 stelt de gemeente Amstelveen twee ton beschikbaar voor ‘groene daken’, dat wil zeggen daken waarop planten zijn aangebracht. Het komt dus neer op 40 mille per jaar. De subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen die eigenaar van een woning of bedrijfspand zijn, niet door een rechtspersoon, zoals een stichting, vennootschap of vereniging.
Wethouder groen en duurzaamheid Peter Bot (BBA) verwacht met de regeling het groene karakter van de gemeente te bevorderen en ook dat de groene daken effect hebben op het leefklimaat in de stad. Volgens hem is er sprake van een ‘aanzienlijke’ bijdrage aan de kosten. “Daardoor hopen we mensen over de streep te trekken”. Maximaal kan € 15.000 subsidie worden gegeven, maar dan gaat het om een enorm groot dak van meer dan 250 vierkante meter. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet iemand minimaal een dak van 15 vierkante meter kunnen aanbieden.
Men kan dan € 20 of € 40 per voerkante meter krijgen, afhankelijk van de vraag of de biodiversiteit er wel of niet mee wordt gestimuleerd.
Water
Een dak met beplanting heeft tal van voordelen, meldt de gemeente. Het blijft koeler, waardoor de levensduur van het dak verdubbelt, en er kan 60 tot 80 procent meer water worden vastgehouden, wat wateroverlast op straat en in huis kan voorkomen. Ook zorgt beplanting op daken voor geluiddemping en werkt het mee aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals vogels en bijen.
De bijdrage van de gemeente is, behalve van de grootte van het dak, ook afhankelijk van de gekozen planten. Een gebouw moet om voor de subsidie in aanmerking te komen minimaal drie jaar oud zijn.
Bron: amstelveen.blog.nl

Amstelveen neemt in 2013 deel aan de groencompetitie van groenste stad van Nederland van Entente Florale. In 2005 deed Amstelveen ook mee aan de competitie en eindigde toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstelveen voor goud.

Deelnemen is een uitstekend middel voor de gemeente om zich nog meer als groene stad te kunnen profileren. Amstelveen doet mee in de categorie steden (>15.000 inwoners). Bij de verkiezing let de jury op een aantal criteria: de gemeentelijke visie en kwaliteit van inrichting, beleid en beheer. Maar ook naar communicatie, participatie, educatie, milieu, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed.

“We gaan voor goud”
Wethouder groen John Levie (BBA) van geeft aan: “We gaan voor goud. De kritiekpunten uit het juryrapport van 2005 zijn de afgelopen jaren serieus opgepakt. Met name op het vlak van de integrale benadering is een aantal flinke slagen gemaakt. Hoe dan ook levert het juryrapport altijd weer waardevolle informatie op hoe we het nog beter kunnen doen. Die winst zit er dus sowieso in! Het geeft ons een extra impuls om onze mooie groene stad verder op de kaart te zetten.”

Bron:
Gemeente Amstelveen

Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig €1 miljoen mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos.

Dit omdat veel Amstelveners gebruik maken van het Bos, het Bos grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt en Amsterdam tot op heden voorziet in alle beheer- en investeringskosten.

Aanpassen bestemmingsplan
Naast de financiële bijdrage past de gemeente Amstelveen het bestemmingsplan aan waardoor het aantal grootschalige evenementen op het Land van Bosse toe kan nemen naar maximaal vier per jaar. Hier staat tegenover dat de gemeente Amsterdam bij de Stadsregio bevordert dat de gemeente Amstelveen met ingang van 2012 maximaal 90 woningen extra mag toewijzen aan inwoners van Amstelveen.

Lokale voorrang
Amstelveen zal deze extra ruimte inzetten voor lokale voorrang, maar ook voor het herhuisvesten van Amstelveners die komen uit de maatschappelijke opvang (zoals jeugdinstellingen, psychiatrie en daklozenopvang). Ook houdt Amsterdam nadrukkelijk rekening met de gemeente Amstelveen in de processen rondom de planvorming van het project A9. In het verlengde hiervan hebben beide gemeenten uitgesproken intensiever te willen samenwerken. Voorbeelden zijn re-integratietrajecten en maatschappelijke stages in het Amsterdamse Bos en aanbestedingen en baggerwerken in het Rijnlandgebied.

Brief wethouder Lees ook de wethoudersbrief Van Ossel inzake afspraken Amsterdamse bos »


Bron:
Gemeente Amstelveen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Het college van B&W heeft het idee van de lokale CDA-fractie om in Amstelveen meer ‘groene daken’ te realiseren omarmd. Om de aanleg van groene daken te stimuleren, vindt het CDA Amstelveen het van belang dat de gemeente met de woningbouwcorporaties in overleg treedt over investeringen in nieuwbouwprojecten en dat verder de mogelijkheden van subsidiëring in brede zin worden onderzocht.

Groene daken worden gezien als een geschikt middel om het zogenaamde ‘hitte-eiland’ effect van de binnenstad te temperen en bieden de mogelijkheid om de waterbergingsopgave in verstedelijkt gebied te realiseren.

Vertalen naar concreet beleid
Het streven om groene daken ook in Amstelveen te gaan toepassen in het kader van Duurzaam samen wonen en leven is door het college opgenomen in de Politieke Agenda 2010-2014. Het CDA vindt het van belang dat dit uitgangspunt in concreet beleid wordt vertaald. Daarom heeft het CDA in de vergadering van de Commissie RWN van 8 maart 2011 voorgesteld om in het ruimtelijke ordeningsbeleid de mogelijkheden voor de aanleg van groene daken te verruimen. Het CDA is blij dat het college dit voorstel in de Beleidsregels planologische afwijkingen heeft overgenomen en ziet het als een belangrijke stap op weg naar verduurzaming van bestaande en nieuw te bouwen woningen.

Bron:
CDA Amstelveen

Het college van B en W in Amstelveen gaat, gezien de veranderde financiële omstandigheden, snijden in beheer en onderhoud van groen binnen bestaand bebouwd gebied. Voor investeringen in nieuwe projecten buiten het bestaand gebied, is de komende vier jaar zeker geen ruimte. De prioriteit ligt nu bij bestaand groen in de stad.

Liever richt B en W hun aandacht op (speel)mogelijkheden in groen voor kinderen en volwassenen dicht bij huis dan recreatiemogelijkheden verder weg in de polder, zoals bij het project waar de Stichting Beschermers Amstelland ons € 950.000,00 voor vraagt.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Amstelveen 

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD in Amstelveen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruimte in zijn stad nog mooier wil maken.  “Een groene omgeving is van groot belang voor een prettige leefomgeving. Onze kinderen moeten voldoende plekken in de buurt hebben om te sporten en te spelen. Er moet dus een einde komen aan de onnodige bebouwing van grasvelden, parkjes en speelplekken in onze stad.”

Groen heeft prioriteit
De VVD afdeling Amstelveen geeft in het verkiezingsprogramma aan dat groen prioriteit heeft. “Het groen in Amstelveen is belangrijk. Dit betekent dat de groene ruimte en het huidige bomenaantal in Amstelveen zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Indien bomen worden gekapt kunnen zij indien gewenst direct worden vervangen door een boom van redelijk formaat (een minder jongvolwassen bomen-vervangingspakket).

Het bedrijfsplan groen en het bomenplan dienen goed te worden nageleefd. Ten slotte moeten Amstelveners via internet, krant en TV goed worden voorgelicht over het groenonderhoud.”

Lees hier de standpunten van de VVD Amstelveen die betrekking hebben op de open ruimte »

Bron:
VVD Amstelveen