VVD Amstel­veen geeft pri­o­ri­teit aan groen

Tom Pon­jee, raads­lid voor de VVD in Amstel­veen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruim­te in zijn stad nog mooi­er wil maken.  “Een groe­ne omge­ving is van groot belang voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving. Onze kin­de­ren moe­ten vol­doen­de plek­ken in de buurt heb­ben om te spor­ten en te spe­len. Er moet dus een ein­de komen aan de onno­di­ge bebou­wing van gras­vel­den, parkjes en speel­plek­ken in onze stad.”

Groen heeft pri­o­ri­teit
De VVD afde­ling Amstel­veen geeft in het ver­kie­zings­pro­gram­ma aan dat groen pri­o­ri­teit heeft. “Het groen in Amstel­veen is belang­rijk. Dit bete­kent dat de groe­ne ruim­te en het hui­di­ge bomen­aan­tal in Amstel­veen zoveel moge­lijk wor­den gewaar­borgd. Indien bomen wor­den gekapt kun­nen zij indien gewenst direct wor­den ver­van­gen door een boom van rede­lijk for­maat (een min­der jong­vol­was­sen bomen-ver­van­gings­pak­ket).

Het bedrijfs­plan groen en het bomen­plan die­nen goed te wor­den nage­leefd. Ten slot­te moe­ten Amstel­ve­ners via inter­net, krant en TV goed wor­den voor­ge­licht over het groenonderhoud.”

Lees hier de stand­pun­ten van de VVD Amstel­veen die betrek­king heb­ben op de open ruim­te »

Bron:
VVD Amstel­veen