Roton­des van Alp­hen aan den Rijn wor­den groe­ne parels

Om de groen­kwa­li­teit op roton­des in Alp­hen aan den Rijn op peil te bren­gen, wordt 12 maart gestart met het aan­plan­ten van nieu­we bomen op het Euro­pap­lein in Kerk en Zanen. Op de roton­de komen ratel­po­pu­lie­ren in een cir­kel te staan met als onder­be­plan­ting ver­schil­len­de soor­ten cor­noel­jes. Ook de roton­de op het Raoul Wal­len­berg­plein en […]

Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn plant 300 nieu­we bomen

Dit plant­sei­zoen wor­den op ver­schil­len­de plek­ken in de stad 300 nieu­we bomen geplant. Het gaat om eiken, beu­ken, lin­den, essen, tam­me kas­tan­jes, gou­den regen en sier­ker­sen. Deze bomen ver­van­gen de dode of zie­ke kas­tan­je­bo­men en zor­gen voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad. Uit onder­zoek is geble­ken dat bij­na alle kas­tan­je­bo­men in Alp­hen aan den Rijn […]

Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn plant 139 lin­des

De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn heeft 139 bomen geplant langs het ver­nieuw­de deel van de Oran­je Nas­sau­sin­gel. Met het plan­ten van de bomen is de recon­struc­tie van de weg klaar. De Nas­sau­sin­gel maakt deel uit van de eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur en het plan­ten van de bomen was dus nood­za­ke­lijk. Bij­ko­mend voor­deel van de keu­ze voor […]

Alp­hen aan den Rijn plant min­der bomen dan gepland

Het aan­tal bomen in Alp­hen­se woon­wij­ken neemt steeds ver­der af. Ter­wijl de gemeen­te­raad twee jaar terug besloot dat er veel méér bomen moesten bij­ko­men. In de laat­ste twee win­ters zijn er 150 bomen min­der geplant dan er bij werk­zaam­he­den zijn weg­ge­haald. Dit jaar stijgt dat aan­tal vol­gens de plan­ning naar 226 bomen min­der. Zo blijkt […]

Par­ti­ci­pa­tie­gids © gemeen­te Alp­hen aan den Rijn

Sinds eni­ge tijd biedt de gemeen­te Alp­hen aan den Rijn de par­ti­ci­pa­tie­gids © aan. Met behulp van deze par­ti­ci­pa­tie­gids © wordt de wijk­be­wo­ner op een­vou­di­ge wij­ze weg­wijs gemaakt in het ont­werp­pro­ces en kan de wijk­be­wo­ner een beheer­be­wust ont­werp maken dat ont­werp­be­wust kan wor­den beheerd. Het doel van deze aan­pak is te bevor­de­ren, dat wijk­be­wo­ners een […]