Zwol­se groe­ne speel­plek bevor­dert gezond­heid van jeugd

De natuur­speel­plek de Groe­ne Bies­te in Zwol­le wordt van­daag geo­pend. Het uit­gangs­punt van deze groe­ne plek  is dat een gezon­de omge­ving uit­daagt tot meer bewe­gen, zoals bui­ten­spe­len, en op deze wij­ze een bij­dra­ge levert aan het bevor­de­ren van de gezond­heid van de Zwol­se jeugd. Ande­re posi­tie­ve effec­ten van een groe­ne speel­plek zijn het ver­be­te­ren van […]

Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]

Zwol­se Cein­tuur­baan wordt groe­ne stads­bou­le­vard

De Cein­tuur­baan in Zwol­le krijgt een vol­le­dig groen aan­zien als straks de werk­zaam­he­den aan de bui­ten­ring­weg zijn afge­rond. “Omdat de Cein­tuur­baan onder­deel uit­maakt van de hoofd­groen­struc­tuur van Zwol­le heb­ben we ervoor geko­zen de weg dan ook van voor tot ach­te­ren een groen karak­ter te geven”, aldus wet­hou­der René de Heer. “Er zijn voor de werk­zaam­he­den […]

Zwol­se bij­zon­de­re bomen in kaart gebracht

Wie wil weten of die prach­ti­ge boom op het Van Nahuy­s­plein in Zwol­le een monu­men­ta­le boom is, of waar­om een boom een her­in­ne­rings­boom is, kan van­af nu op de web­si­te van de gemeen­te de gege­vens van Zwol­se bij­zon­de­re bomen bekij­ken.Op deze site kan ieder­een zien wel­ke gemeen­te­lij­ke bomen in de straat bij­zon­der zijn, wel­ke leef­tijd […]