Zwol­se Cein­tuur­baan wordt groe­ne stads­bou­le­vard

De Cein­tuur­baan in Zwol­le krijgt een vol­le­dig groen aan­zien als straks de werk­zaam­he­den aan de bui­ten­ring­weg zijn afge­rond. “Omdat de Cein­tuur­baan onder­deel uit­maakt van de hoofd­groen­struc­tuur van Zwol­le heb­ben we ervoor geko­zen de weg dan ook van voor tot ach­te­ren een groen karak­ter te geven”, aldus wet­hou­der René de Heer.

“Er zijn voor de werk­zaam­he­den nog­al wat bomen ver­dwe­nen, die komen langs gro­te delen van de weg terug.” Bij die nieu­we groen­struc­tuur is reke­ning gehou­den met molen De Pas­sie­bloem. “Het is de eni­ge bin­nen­ste­de­lij­ke molen in Zwol­le die nog ‘natuur­lijk’ kan draai­en. Als we daar bomen neer­zet­ten, doet de molen dat nooit meer. We hou­den dan ook reke­ning met de beno­dig­de wind­vang en plaat­sen daar geen bomen plaat­sen, maar bij­voor­beeld hagen.”

 

 

 

 

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Sten­tor

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.