Groe­ne­Kies­wij­zer laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Van­af van­daag is de Groe­ne Kies­wij­zer van Natuur & Mili­eu onli­ne. Dat heeft de orga­ni­sa­tie van­och­tend bekend­ge­maakt in het VARA radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels. Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over vijf­tien mili­eu­on­der­wer­pen, […]

GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie. De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het […]

Door de bomen Den Bosch zien

De gemeen­te­raad van Den Bosch heeft Tri­ple E de opdracht gege­ven om uit te zoe­ken wel­ke groe­ne maat­re­ge­len inzet­baar zijn voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit en hoe deze inpas­sen in lopen­de plan­nen en pro­jec­ten. Dit docu­ment beschrijft de resul­ta­ten van deze stu­die. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het rap­port Ook inte­res­sant:Fijn­stof, lucht­kwa­li­teit, bomen Bron:Tri­ple E (Fred […]

Ide­aal: door de bomen de school niet meer zien

De Twee­de Kamer zou een groen del­ta­plan voor de gro­te ste­den moe­ten maken, voor onze gezond­heid. In Neder­land staan 43 gebou­wen van basis­scho­len bin­nen 100 meter van de snel­weg en 72 scho­len lig­gen min­der dan 50 meter van een pro­vin­ci­a­le weg. Daar­door komt te veel fijn stof in de gebou­wen, blijkt uit bere­ke­nin­gen van het […]