Ide­aal: door de bomen de school niet meer zien

De Twee­de Kamer zou een groen del­ta­plan voor de gro­te ste­den moe­ten maken, voor onze gezond­heid. In Neder­land staan 43 gebou­wen van basis­scho­len bin­nen 100 meter van de snel­weg en 72 scho­len lig­gen min­der dan 50 meter van een pro­vin­ci­a­le weg. Daar­door komt te veel fijn stof in de gebou­wen, blijkt uit bere­ke­nin­gen van het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek. Aan­lei­ding voor het onder­zoek was de dis­cus­sie of nieu­we scho­len in de buurt van snel­we­gen en pro­vin­ci­a­le wegen mogen wor­den gesi­tu­eerd. Fijn stof in de uit­laat­gas­sen van het ver­keer zou de gezond­heid van kin­de­ren en leer­krach­ten kun­nen aan­tas­ten.