Alle zie­ken­hui­zen hea­ling envi­ron­ments?

In de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn ze niet meer weg te den­ken, de hea­ling gar­dens, ofte­wel zie­ken­huis­tui­nen. In de afge­lo­pen jaren is hun popu­la­ri­teit enorm geste­gen door­dat er steeds meer bewijs is geko­men dat groen bij­draagt aan het gene­zings­pro­ces. Juist daar­om is het zo vreemd dat Neder­land­se zie­ken­hui­zen nog maar wei­nig aan­dacht aan zowel bin­­nen- als […]

Bomen zor­gen voor een ple­zie­ri­ge sfeer bij entree zie­ken­huis

De gemeen­te ’s‑Hertogenbosch schenkt in totaal 49 hemel­bo­men (Ailan­thus altis­si­ma) aan het Jeroen Bosch Zie­ken­huis. Het gro­te plein voor het zie­ken­huis moet patiënten en bezoe­kers een wel­kom gevoel geven. Bezoe­kers kun­nen gemak­ke­lijk onder de indruk raken van de groot­te van het gebouw en de druk­ke wegen erom­heen. Het plein moet daar­om een aan­ge­naam en over­zich­te­lijk […]

Gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­di­eert groe­ne daken op Maas­stad zie­ken­huis

Voor de aan­leg van zeven groe­ne daken heeft het Maas­stad zie­ken­huis van de gemeen­te Rot­ter­dam sub­si­die gekre­gen. De groe­ne daken, die een opper­vlak­te meten van 3300 m², zijn aan­ge­legd op de lage­re delen van het nieu­we zie­ken­huis aan de Maas­stad­weg 21. De daken zijn bedekt met ver­schil­len­de soor­ten vet­plant­jes, krui­den en mos­sen. Groe­ne daken zor­gen […]

Ter­rein St. Eli­sa­beth zie­ken­huis in Amers­foort wordt stads­park

De nieu­we col­le­ge­par­tij­en BPA, VVD, D66 en Groen­Links in Amers­foort zijn een coa­li­tie­ak­koord over­een­ge­ko­men waar­bij het ter­rein van het St. Eli­sa­beth zie­ken­huis als stads­park wordt inge­richt, zodra het nieu­we zie­ken­huis aan de Maat­weg in 2014 in gebruik wordt geno­men. Met dit akkoord zal het Rijks­mo­nu­ment Park Randen­broek tegen die tijd weer een open ver­bin­ding krij­gen […]