Bomen zor­gen voor een ple­zie­ri­ge sfeer bij entree zie­ken­huis

De gemeen­te ’s‑Hertogenbosch schenkt in totaal 49 hemel­bo­men (Ailan­thus altis­si­ma) aan het Jeroen Bosch Zie­ken­huis. Het gro­te plein voor het zie­ken­huis moet patiënten en bezoe­kers een wel­kom gevoel geven.

Bezoe­kers kun­nen gemak­ke­lijk onder de indruk raken van de groot­te van het gebouw en de druk­ke wegen erom­heen. Het plein moet daar­om een aan­ge­naam en over­zich­te­lijk karak­ter krij­gen, ook gezien van­uit de gebou­wen. Hoge bomen zor­gen voor een ple­zie­ri­ge sfeer, waar­bij geko­zen is voor meer­stam­mi­ge hemel­bo­men. Het open en trans­pa­ran­te karak­ter van deze bomen geeft het plein een pret­ti­ge sfeer, waar het goed toe­ven is.

Bur­ge­mees­ter plant eer­ste boom
Bur­ge­mees­ter Ton Rom­bouts en bestuurs­voor­zit­ter Wil­ly Spaan heb­ben onlangs de eer­ste hemel­boom geplant op het voor­plein van het nieu­we Jeroen Bosch zie­ken­huis in Den Bosch. Bei­de heren heb­ben met behulp van een schop de laat­ste hand gelegd aan het gra­ven van een gat, waar­na de boom  door mid­del van een hijs­kraan op zijn plek werd gehe­sen.

Bron:
Jeroen Bosch Zie­ken­huis