Alle zie­ken­hui­zen hea­ling envi­ron­ments?

In de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn ze niet meer weg te den­ken, de hea­ling gar­dens, ofte­wel zie­ken­huis­tui­nen. In de afge­lo­pen jaren is hun popu­la­ri­teit enorm geste­gen door­dat er steeds meer bewijs is geko­men dat groen bij­draagt aan het gene­zings­pro­ces. Juist daar­om is het zo vreemd dat Neder­land­se zie­ken­hui­zen nog maar wei­nig aan­dacht aan zowel bin­nen- als bui­ten­groen beste­den.
Groen en gene­zing horen bij elkaar. Dat deze ver­bin­ding in Neder­land zo ver­bro­ken lijkt is opmer­ke­lijk. His­to­risch gezien heeft groen name­lijk altijd een belang­rij­ke rol gespeeld in het gene­zings­pro­ces. Denk bij­voor­beeld aan mid­del­eeuw­se kloos­ters die aan zie­ken­zorg deden. Behan­de­ling vond altijd plaats in de buurt van de kloos­ter­tuin omdat men er toen van over­tuigd was dat fris­se lucht en groen de gene­zing zou­den bevor­de­ren. Ook in de Renais­san­ce was er in de bouw­stijl van zie­ken­hui­zen veel aan­dacht voor groen. Met de opkomst van long­ziek­tes en tuber­cu­lo­se wer­den in het begin van de 19e eeuw zie­ken­huis­pa­vil­joe­nen en sana­to­ria juist mid­den in de natuur gezet omdat dat heil­zaam werd gevon­den voor pati­ën­ten. Groen is dus al eeu­wen­lang een basis­on­der­deel van het gene­zings­pro­ces. Pas met de opkomst van de moder­ne gezond­heids­zorg, die het zo effi­ci­ënt moge­lijk aan­pak­ken van de aan­doe­ning cen­traal stel­de, en niet de pati­ënt, is de kop­pe­ling van groen met gene­zing ver­dwe­nen.
De helen­de aspec­ten van groen in en rond een zie­ken­huis
Pro­fes­sor Roger S. Ulrich is een van de pio­niers die in de jaren 90 de aan­dacht voor groen in zie­ken­hui­zen heeft terug­ge­bracht. Hij kwam via onder­zoek tot de ont­dek­king dat groen posi­tie­ve soci­a­le en psy­cho­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen bij pati­ën­ten ver­oor­zaakt.  Zo nemen stress en onge­rust­heid in groe­ne omge­vin­gen af en zijn pati­ën­ten meer in balans.
Hij vond de vol­gen­de winst­pun­ten. The­ra­peu­tisch groen in en rond een zie­ken­huis:

  • ver­ge­mak­ke­lijkt stress­re­duc­tie, en dat helpt om het lichaam snel­ler in balans te bren­gen;
  • helpt om een pati­ënt zijn eigen helen­de capa­ci­tei­ten aan te spre­ken;
  • helpt om een pati­ënt een onge­nees­lij­ke medi­sche con­di­tie te laten accep­te­ren;
  • biedt een omge­ving waar­in psy­chi­sche the­ra­pie kan plaats­vin­den;
  • biedt het per­so­neel een plek om even bij te komen van de stress van het werk;
  • biedt een ont­span­nen plaats waar pati­ën­ten hun bezoek kun­nen ont­moe­ten, even weg van de zie­ken­huis­sfeer.

Hij heeft bij­voor­beeld het expe­ri­ment gedaan waar­in een groep van 160 gal­blaas pati­ën­ten met elkaar ver­ge­le­ken werd. De helft had uit­zicht op groen, de ande­re helft niet. Dege­nen met uit­zicht op groen scoor­den op alle pun­ten beter. Ze kon­den snel­ler naar huis, had­den min­der pijn­stil­ling nodig, voel­den zich beter etc. Dit impli­ceert dat het toe­voe­gen van groen tot kos­ten­re­duc­tie kan lei­den.
Zijn onder­zoek toont ook aan dat alleen al het kij­ken naar groen bin­nen vijf minu­ten stress­ver­min­de­rend werkt.
 
Bron: Into­green