Zes mil­joen bomen voor jubi­le­ren­de Brit­se konin­gin

Ter ere van het 60 jubi­le­um van de Brit­se konin­gin Eli­za­beth II — die op 6 febru­a­ri dit jubi­le­um viert — wor­den zes mil­joen bomen geplant in 60 bos­sen ver­deeld over 24 hec­ta­re.  Het doel van deze actie is om een duur­za­me omge­ving te creëren waar de komen­de gene­ra­ties van kun­nen genie­ten. Inwo­ners, gemeen­schap­pen, scho­len […]

Zes kilo­me­ter natuur­stro­ken langs beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo

Vier beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo krij­gen natuur­stro­ken met een geza­men­lij­ke leng­te van cir­ca zes kilo­me­ter. Er komt nieu­we beplan­ting en boven­dien wor­den de beken plaat­se­lijk ondie­per of die­per gemaakt. De aan­leg is een onder­deel van het land­in­rich­tings­plan Ensche­­de-Zuid. Dank­zij de natuur­stro­ken wordt het bui­ten­ge­bied van Ensche­­de-Zuid aan­trek­ke­lij­ker voor flo­ra en fau­na, en voor wan­de­laars […]

Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.  Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de […]

Zes kilo­me­ter groen aan­plant in stra­ten van Sinaai

In het Bel­gi­sche Sinaai is gestart met de aan­plan­ting van zes­hon­derd jon­ge boom­pjes. In totaal gaan die een afstand van 6 km over­brug­gen.Het stads­be­stuur laat in de Burm­straat van Sinaai tien­tal­len nieu­we boom­pjes plan­ten. “Onze stad telt te wei­nig groen”, zegt sche­pen Marc Heyn­de­rickx (CD&V). “We pro­be­ren het groen in de bin­nen­stad te ver­ster­ken. We […]