Zes kilo­me­ter natuur­stro­ken langs beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo

Vier beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo krij­gen natuur­stro­ken met een geza­men­lij­ke leng­te van cir­ca zes kilo­me­ter. Er komt nieu­we beplan­ting en boven­dien wor­den de beken plaat­se­lijk ondie­per of die­per gemaakt. De aan­leg is een onder­deel van het land­in­rich­tings­plan Ensche­de-Zuid.

Dank­zij de natuur­stro­ken wordt het bui­ten­ge­bied van Ensche­de-Zuid aan­trek­ke­lij­ker voor flo­ra en fau­na, en voor wan­de­laars en fiet­sers. De avon­tuur­lij­ke wan­del- en fiets­rou­te ‘Rondje Ensche­de’ gaat name­lijk voor een deel door de zui­de­lij­ke stads­rand­zo­ne van Ensche­de. Het meren­deel van de natuur­stro­ken blijft in eigen­dom van de betrok­ken grond­ei­ge­naar. Het water­schap Reg­ge en Din­kel is ver­ant­woor­de­lijk voor het toe­kom­sti­ge beheer en onder­houd.

5.000 hec­ta­re
De her­in­rich­ting van het gebied ten zui­den van Ensche­de ligt bin­nen de gemeen­ten Ensche­de, Hen­ge­lo en Haaks­ber­gen. Het gebied bestrijkt in totaal cir­ca 5.000 hec­ta­re. In de uit­voe­rings­com­mis­sie zijn ver­te­gen­woor­digd de gemeen­te Ensche­de, het water­schap Reg­ge en Din­kel, de pro­vin­cie Over­ijs­sel en DLG.

Bron:
DLG