Zes kilo­me­ter groen aan­plant in stra­ten van Sinaai

In het Bel­gi­sche Sinaai is gestart met de aan­plan­ting van zes­hon­derd jon­ge boom­pjes. In totaal gaan die een afstand van 6 km over­brug­gen.
Het stads­be­stuur laat in de Burm­straat van Sinaai tien­tal­len nieu­we boom­pjes plan­ten. “Onze stad telt te wei­nig groen”, zegt sche­pen Marc Heyn­de­rickx (CD&V).

“We pro­be­ren het groen in de bin­nen­stad te ver­ster­ken. We zet­ten nu de eer­ste stap om meer groen te creëren. Per straat heb­ben we boom­soor­ten gese­lec­teerd. Dat zijn man­ne­lij­ke wilg, vel­des­doorn, tam­me kas­tan­jes en zoe­te kers. Voor de loca­tie van aan­plan­ting is reke­ning gehou­den met onder­grond­se lei­din­gen, nabij­heid van akker­bouw en der­ge­lij­ke. De scha­duw op gewas­sen moet name­lijk zo beperkt moge­lijk blij­ven.”

Bron:
Het Nieuws­blad