Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad win­nen bei­de Groen en Doen

Op 4 decem­ber vond in Slot Loe­ve­s­tein de fina­le en prijs­uit­rei­king van de Groen en Doen prijs­vraag plaats. De jury koos voor Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad uit Gro­nin­gen, omdat die bei­de pro­jec­ten een gro­te ver­bin­den­de kracht tonen, zowel tus­sen men­sen en orga­ni­sa­ties als tus­sen natuur­ge­bie­den en de stad. Daar­naast was bij […]

Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die […]

Beu­ken win­nen Boom­ver­kie­zing in Epe

De groep van drie monu­men­ta­le beu­ken bij de voor­ma­li­ge Ton­ge­ren­se­school zijn de mooi­ste bomen van de gemeen­te Epe. De bomen heb­ben de Eper boom­ver­kie­zing gewon­nen. Tot en met gis­te­ren kon­den men­sen hun stem uit­bren­gen op de site boomverkiezing.nl. De beu­ken aan de Le Che­va­lier­laan had­den gis­ter­avond 75 stem­men. Bron:De Sten­tor     

Moe­ra­sei­ken win­nen de boom­ver­kie­zing in Ensche­de

De Ensche­de­se boom­ver­kie­zing is gewon­nen door drie moe­ra­sei­ken aan de Papa­ver­straat in de Laa­r­es. Vol­gens stem­mers op de web­si­te boomverkiezing.nl heb­ben deze bomen de abso­lu­te X‑factor. De win­nen­de bomen zijn onge­veer 80 jaar oud. Met negen­tig stem­men von­den men­sen dat deze bomen de abso­lu­te X‑factor ver­die­nen. Stem­mers noem­den de drie bomen “een veel te mooi […]

Basis­scho­len in Amers­foort win­nen groe­ner school­plein

Amers­foort, win­naar van de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie in de cate­go­rie ste­den in 2006 heeft een prijs­vraag uit­ge­schre­ven onder scho­len. Hen werd gevraagd een plan in te die­nen om de omge­ving van de school of het school­plein nog mooi­er, aan­trek­ke­lij­ker en voor­al groe­ner te maken. De geld­prijs van € 5.000 die Amers­foort in de Enten­te Flo­ra­le […]