Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste (moes)tuin of bal­kon van Rot­ter­dam?

Veel tui­nen ‘ver­ste­nen’. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de stad. Er mogen dus meer groe­ne […]

Wie heeft de Mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tuin van 2011 in Rot­ter­dam?

Net als vorig jaar start het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum weer met de tui­nen­wed­strijd waar­in mili­eu­vrien­de­lijk­heid en duur­zaam­heid voor­op staat. Via de web­si­te www.milieuvriendelijkstetuin.nl kun­nen men­sen met een voor- of ach­ter­tuin of een volks­tuin deel­ne­men aan de com­pe­ti­tie. Na het invul­len van de tui­nen­meet­lat krij­gen deel­ne­mers pun­ten. De tui­nen met het hoogst aan­tal pun­ten krij­gen dan bezoek […]

Prijs­vraag: ‘Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam?’

In plaats van gras, strui­ken en bomen kie­zen steeds meer bewo­ners voor  ste­nen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­naast kan het water de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad. Om […]

Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne […]