Wie heeft de Mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tuin van 2011 in Rot­ter­dam?

Net als vorig jaar start het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum weer met de tui­nen­wed­strijd waar­in mili­eu­vrien­de­lijk­heid en duur­zaam­heid voor­op staat. Via de web­si­te www.milieuvriendelijkstetuin.nl kun­nen men­sen met een voor- of ach­ter­tuin of een volks­tuin deel­ne­men aan de com­pe­ti­tie. Na het invul­len van de tui­nen­meet­lat krij­gen deel­ne­mers pun­ten. De tui­nen met het hoogst aan­tal pun­ten krij­gen dan bezoek van de tui­nen­ju­ry.

In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels in tui­nen. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten en het water kan de grond niet meer in. Te veel steen bete­kent dus dat er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad.

Steeds war­mer
Het wordt ook steeds war­mer in de stad. Ste­den war­men sowie­so snel­ler op dan min­der dicht bebouw­de gebie­den. 
 
Steen neemt veel hit­te op. Bebou­wing zorgt er ook voor dat het moei­lij­ker wordt om de warm­te kwijt te raken. Zo ont­staat wat ook wel het Urban Heat Island-effect of ‘warm­te eilan­den’ wordt genoemd (een plek dus waar de warm­te blijft han­gen).

Meer groe­ne tui­nen
Om te voor­ko­men dat Rot­ter­dam steeds war­mer wordt en min­der groen mogen er wat het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum betreft meer mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen komen in de haven­stad. Het doel van de prijs­vraag is vol­gens het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum Rot­ter­dam­mers te prik­ke­len meer groen, gras, bomen en strui­ken in hun tui­nen te plan­ten en voor de gemeen­te geldt ook dat zij meer groen in de wij­ken mogen aan­leg­gen, zoals groe­ne daken en groe­ne gevels.

In decem­ber vindt de prijs­uit­rei­king van de tui­nen­bo­kaal 2011 plaats.

Vul de meet­lat in » (er zijn twee categorieën : ‘gewo­ne’ tui­nen en volks­tui­nen).

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum