Wet­hou­der Amster­dam “Het Amster­dam van 2020 is een groe­ne metro­pool”

Maar­ten van Poel­geest, poli­tiek lei­der van Groen­links Amster­dam, pre­sen­teer­de vori­ge week zijn boek  ‘Meer Amster­dam’, waar­in het groen een belang­rij­ke rol speelt.

Het boek gaat over de stad die de eco­no­mi­sche en de kli­maat­cri­sis aan kan. Die klaar is voor groei, nu de bevol­king op het plat­te­land steeds ver­der krimpt. Ook beschrijft hij dat Amster­dam een groe­ne stad moet wor­den, waar men­sen elkaar ont­moe­ten.

In 2020 moet de Neder­land­se hoofd­stad een groe­ne metro­pool zijn, vol­gens de wet­hou­der die ver­ant­woor­de­lijk is voor ruim­te­lij­ke orde­ning en grond­za­ken.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron: (tekst en foto)
Groen­Links Amster­dam