Wet­hou­der Amster­dam: Groen is van onschat­ba­re waar­de voor stad

Een groe­ne leef­om­ge­ving is van groot belang voor de Amster­dam­mers. Het is belang­rijk voor recre­a­tie, water­ber­ging, leef­baar­heid, lucht­kwa­li­teit en bio­di­ver­si­teit. Daar­naast is groen bij de keu­ze van een woon­plaats of de plek om een bedrijf te ves­ti­gen een belang­rij­ke ves­ti­gings­fac­tor.

Dit staat in de Groen­vi­sie van Amster­dam. De visie geeft aan wat de hoofd­stad aan groen te bie­den heeft en wat er in de komen­de jaren zou moe­ten gebeu­ren om de kwa­li­teit van het groen op peil te hou­den of te ver­be­te­ren, zodat Amster­dam een groe­ne stad kan blij­ven.

Blij­ven inves­te­ren in groen
In Amster­dam staan 400.000 straat­bo­men en ligt 5.000 hec­ta­re park. Marij­ke Vos, wet­hou­der Groen: “Groen is van onschat­ba­re waar­de voor een stad. De afge­lo­pen tien jaar is het aan­tal men­sen dat een groen­ge­bied bezoekt ver­dub­beld en in som­mi­ge geval­len zelfs ver­vier­vou­digd.

De ste­de­ling van nu wil de stad niet meer ont­vluch­ten om groen te vin­den. De par­ken zijn groe­ne plei­nen gewor­den, waar men elkaar ont­moet, werkt en recreëert. In de gro­te­re gebie­den kan men inten­sief van de natuur en het land­schap genie­ten. Om de kwa­li­teit te behou­den moe­ten we blij­ven inves­te­ren in groenvoorzieningen.”

Bomen zijn goed voor water­ber­ging en lucht­kwa­li­teit
De gro­te bomen langs de stra­ten zijn zeer beeld­be­pa­lend voor de stad. Daar­naast zijn ze nut­tig voor de water­ber­ging en de lucht­kwa­li­teit. Om ervoor te zor­gen dat deze bomen behou­den blij­ven, ook als de straat opnieuw wordt inge­richt, zou er een hoofd­boom­struc­tuur moe­ten komen. Bomen die hier onder val­len zou­den bij her­pro­fi­le­rin­gen dan dezelf­de sta­tus krij­gen als de ver­schil­len­de ver­keers­func­ties en voet­gan­gers. Om bomen beter te bescher­men, zou­den ze een monu­men­ta­le sta­tus kun­nen krij­gen.

De Groen­vi­sie maakt onder­deel uit van de Struc­tuur­vi­sie

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Gemeen­te Amster­dam