Spin­nen­plaag teis­tert Rand­stad wegens te wei­nig groen

Ver­schil­len­de wij­ken in de Rand­stad wor­den deze zomer geteis­terd door een spin­nen­plaag. Voor­al nieuw­bouw­hui­zen moe­ten het ont­gel­den. Vol­gens des­kun­di­gen komt dat door te wei­nig groen­voor­zie­nin­gen in de wij­ken. Bedrij­ven die zich bezig­hou­den met het bestrij­den van spin­nen in de regio Den Haag heb­ben hun han­den vol. Vol­gens John Noort van Ken­nis­cen­trum Dier­pla­gen in Wage­nin­gen is […]

Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­­land. Zuid-Hol­­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer […]

‘Te wei­nig bescher­ming voor groen in Haar­lem’

De gemeen­te Haar­lem biedt te wei­nig garan­ties voor de bescher­ming van het schaar­se groen in de stad. Het nieu­we groen­struc­tuur­plan van de gemeen­te kan niet garan­de­ren dat de hui­di­ge hoe­veel­heid groen niet ver­der zal afne­men, laat staan dat er spra­ke zal zijn van uit­brei­ding van het groe­n­are­aal bin­nen de stads­gren­zen. Dat is kort samen­ge­vat de […]

Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s

Het minis­te­rie van VROM wil voor de ver­ste­de­lij­kings­af­spra­ken zicht heb­ben op de te ver­wach­te, recre­a­tie­ve groen tekor­ten in het jaar 2020. De ana­ly­se die onlangs werd uit­ge­voerd, toont aan dat in tien ste­de­lij­ke regio’s in 2020 spra­ke is van een tekort van meer dan 20% aan ruim­te om te wan­de­len en/of fiet­sen. Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie […]

Neder­land heeft te wei­nig recre­a­tief groen in ste­den

Onder­zoek van ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra en Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie toont aan dat Neder­land, met name in dicht­be­volk­te ste­de­lij­ke net­wer­ken te wei­nig recre­a­tief groen heeft. Aan de plan­nen ligt het niet, want die zijn er vol­op. Uit inter­views met des­kun­di­gen uit de uit­voe­rings­prak­tijk blijkt onder meer dat groen vaak het onder­spit delft wan­neer er meer druk op de […]