Berichten

Verschillende wijken in de Randstad worden deze zomer geteisterd door een spinnenplaag. Vooral nieuwbouwhuizen moeten het ontgelden. Volgens deskundigen komt dat door te weinig groenvoorzieningen in de wijken.

Bedrijven die zich bezighouden met het bestrijden van spinnen in de regio Den Haag hebben hun handen vol. Volgens John Noort van Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen is het grootste probleem in de Randstad dat in nieuwbouwwijken het ‘ecologisch evenwicht ernstig is verstoord’. “In de nieuwe wijken zijn nog weinig bomen. Daardoor zijn er ook minder vogels en vleermuizen, die normaal gesproken veel spinnen en insecten opeten. Daardoor krijg je sneller last van een spinnenplaag.”

 

 

 

 

Bron:
De Gelderlander

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap van groot belang om de leefbaarheid in dit verstedelijkte gebied te vergroten. De oplossing van het bestaande groentekort wordt in de huidige Ontwerp Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland niet voortvarend genoeg aangepakt.

Concrete maatregelen ontbreken
In de provinciale plannen staan goede, nieuwe ambities voor het beschermen en versterken van natuur en landschap. Helaas ontbreken concrete maatregelen om die ambities waar te maken. De financiering en de juridische bescherming zijn nog niet geregeld. De provincie zet de instrumenten uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening soms wel in, bijvoorbeeld voor de natuur in Spuimonding West. Maar veel kansen blijven liggen. Dit tot teleurstelling van de organisaties. De kans dat de verrommeling van het landschap zich onverminderd voortzet, is daardoor groot.

Lees het volledige bericht op Natuurmonumenten »

Bron:
Natuurmonumenten

De gemeente Haarlem biedt te weinig garanties voor de bescherming van het schaarse groen in de stad. Het nieuwe groenstructuurplan van de gemeente kan niet garanderen dat de huidige hoeveelheid groen niet verder zal afnemen, laat staan dat er sprake zal zijn van uitbreiding van het groenareaal binnen de stadsgrenzen.

Dat is kort samengevat de kritiek die een groot aantal belangenorganisaties, wijkraden, actiegroepen en andere insprekers hebben geuit op het groenstructuurplan.

Bron:
Haarlems Dagblad

Het ministerie van VROM wil voor de verstedelijkingsafspraken zicht hebben op de te verwachte, recreatieve groen tekorten in het jaar 2020. De analyse die onlangs werd uitgevoerd, toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen.

Het Kenniscentrum Recreatie kreeg de opdracht om samen met Motivaction de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in 20 stedelijke regio’s in beeld te brengen. Het onderzoek is inmiddels ver gevorderd. Naar verwachting wordt het rapport eind oktober gepubliceerd.

Wandelen en fietsen
Het Kenniscentrum Recreatie bracht in het onderzoek de vraag naar en het aanbod van groene ruimte in beeld met het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM). Dit deden ze voor wandelen en fietsen in de stedelijke regio’s. 

Bevolkingsontwikkelingen en de aanleg van groene gebieden tot 2020 werden in deze analyse meegenomen. Op basis van deze analyse is nu bekend in welke regio’s in 2020 kwantitatieve groen tekorten zijn.

Vervolgens werd onderzocht in hoeverre er kwalitatieve tekorten zijn. Ofwel: sluit het bestaande en geplande groen aan bij de vraag? Hierbij werd gekeken naar zowel naar de activiteiten van recreanten als naar de motieven van mensen om het groen te bezoeken.

Duizenden ha bos aanleggen
Dit betekent dat er op de normdag (de 5e drukste dag van het jaar) geen ruimte is voor één vijfde of meer van de inwoners die wil gaan wandelen of fietsen. Voor de Randstedelijke regio’s loopt dit zelfs op tot 40 à 70%. Vele duizenden hectares bos moeten worden aangelegd om de modelmatige tekorten voor 2020 compleet terug te brengen.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Kenniscentrum Recreatie

 

 

Onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatie toont aan dat Nederland, met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken te weinig recreatief groen heeft. Aan de plannen ligt het niet, want die zijn er volop.

Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt onder meer dat groen vaak het onderspit delft wanneer er meer druk op de ruimte komt te staan. De economische waarde van groen is vaak niet sterk genoeg om de ‘groenambitie’ uit te voeren en een verantwoordelijk bestuurder wordt er niet op afgerekend. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Subsidie voor groen
Een aanbeveling die geplaatst wordt, gericht aan het rijk is: ‘Creëer binnen de context van de verstedelijkingsafspraken een soort van subsidie voor de realisatie van groen. Een subsidie gekoppeld aan een realisatieverplichting maakt dat de realisatie van het groen lonend wordt voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van groene ambities (provincies en gemeenten)’.

Download hier het rapport ‘Verkenning Verstedelijking en Groen »

Bron:
Alterra en Kenniscentrum Recreatie ‘Verkenning Verstedelijking en Groen