Spin­nen­plaag teis­tert Rand­stad wegens te wei­nig groen

Ver­schil­len­de wij­ken in de Rand­stad wor­den deze zomer geteis­terd door een spin­nen­plaag. Voor­al nieuw­bouw­hui­zen moe­ten het ont­gel­den. Vol­gens des­kun­di­gen komt dat door te wei­nig groen­voor­zie­nin­gen in de wij­ken.

Bedrij­ven die zich bezig­hou­den met het bestrij­den van spin­nen in de regio Den Haag heb­ben hun han­den vol. Vol­gens John Noort van Ken­nis­cen­trum Dier­pla­gen in Wage­nin­gen is het groot­ste pro­bleem in de Rand­stad dat in nieuw­bouw­wij­ken het ‘ecologisch even­wicht ern­stig is ver­stoor­d’. “In de nieu­we wij­ken zijn nog wei­nig bomen. Daar­door zijn er ook min­der vogels en vleer­mui­zen, die nor­maal gespro­ken veel spin­nen en insec­ten opeten. Daar­door krijg je snel­ler last van een spinnenplaag.”

 

 

 

 

Bron:
De Gel­der­lan­der

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.