Water­schap Aa en Maas pleit voor groe­ne daken

Water­schap Aa en Maas sti­mu­leert het slim­mer en duur­zaam omgaan met hemel­wa­ter in dorp en stad, waar­on­der het aan­leg­gen van groe­ne daken. Deze sti­mu­le­rings­re­ge­ling geldt voor vege­ta­tie­da­ken van mini­maal 1.000 m² opper­vlak en geldt niet voor klein­scha­li­ge aan­vra­gen. Par­ti­cu­lie­ren kun­nen wel geza­men­lijk met de straat of de woning­bouw­cor­po­ra­tie een aan­vraag indie­nen. Een groen dak, een […]

Aan­leg van groe­ne daken is speer­punt van water­schap Aa en Maas

Groe­ne daken, inno­va­tie en edu­ca­tie / voor­lich­ting. Dat zijn de speer­pun­ten van de nieu­we sti­mu­le­rings­re­ge­ling over hemel­wa­ter van water­schap Aa en Maas. De sti­mu­le­rings­re­ge­ling is een onder­deel van een bre­der sca­la aan ini­ti­a­tie­ven waar­mee het water­schap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevor­de­ren. In totaal stelt het Alge­meen Bestuur tot eind […]

Water­schap Zeeuw­se Eilan­den plant 1.188 bomen en 24.000 strui­ken

Deze week start het water­schap Zeeuw­se Eilan­den de jaar­lijk­se plant- en rooi­werk­zaam­he­den in het bui­ten­ge­bied. Komend voor­jaar plant het water­schap ruim 1.188 jon­ge bomen en zo’n 24.000 strui­ken langs de pol­der­we­gen in het water­schaps­ge­bied boven de Wes­ter­schel­de. Daar waar beplan­ting ver­dwijnt, komt later weer nieuw groen terug. Om de beplan­ting van het water­schap gezond en […]

Water­schap Zeeuws-Vlaan­de­ren plant bomen en strui­ken

De komen­de win­ter plant het water­schap een groot aan­tal bomen en strui­ken op diver­se plaat­sen in Zeeuws-Vlaan­­de­­ren. In Nieuw­vliet zul­len 101 essen wor­den aan­ge­plant. Aan de Mag­da­lenadijk in Bier­vliet 59 stuks popu­lie­ren en aan de Sas­dijk in Axel komen 8.000 stuks bos­plant­soen. Ook in West­dor­pe vin­den plant­werk­zaam­he­den plaats. Hier wor­den 160 iepen terug­ge­plant voor de […]