Berichten

Waterschap Aa en Maas stimuleert het slimmer en duurzaam omgaan met hemelwater in dorp en stad, waaronder het aanleggen van groene daken. Deze stimuleringsregeling geldt voor vegetatiedaken van minimaal 1.000 m2 oppervlak en geldt niet voor kleinschalige aanvragen. Particulieren kunnen wel gezamenlijk met de straat of de woningbouwcorporatie een aanvraag indienen.

Een groen dak, een vegetatiedak met sedum of een daktuin werkt isolerend en gaat hittestress tegen. Dit zorgt onder andere voor een aangenamer binnenklimaat. Een groot voordeel is dat groene daken regenwater vasthouden wanneer het regent. Zo komt er veel minder schoon regenwater in het rioolstelsel terecht: minder overbelasting en minder wateroverlast. Bijkomstig voordeel: er hoeft minder water elektrisch verpompt te worden en de rioolwaterzuivering van het waterschap levert meer rendement tegen lagere kosten.

Klik hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling »

Bron:
Waterscahp Aa en Maas

Groene daken, innovatie en educatie / voorlichting. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe stimuleringsregeling over hemelwater van waterschap Aa en Maas. De stimuleringsregeling is een onderdeel van een breder scala aan initiatieven waarmee het waterschap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevorderen.

In totaal stelt het Algemeen Bestuur tot eind 2015 € 850.000 beschikbaar voor projecten die ertoe bijdragen dat het hemelwater op een duurzame manier wordt verwerkt of hergebruikt en niet meer wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Dagelijks Bestuurslid Francien van de Ven-Van Lee: “Op dit moment pompen gemeenten en waterschap enorme hoeveelheden schoon regenwater over grote afstanden naar de rioolwaterzuiveringen. Dat kost onnodig geld en het rioolstelsel kan bij hevige regenval de grote hoeveelheden niet aan.

Daarnaast laat de huidige droge periode weer zien hoe kostbaar schoon oppervlakte- en grondwater is. Gemeenten investeren de komende jaren in duurzame oplossingen. Als waterschap willen wij het slimmer omgaan met (hemel)water in stad en dorp stimuleren.”

Aanleg van groene daken
Het waterschap kiest bewust voor 3 speerpunten. Als eerste de aanleg van groene daken. Hiermee wordt niet alleen hemelwater opgevangen en vastgehouden, maar dergelijke daken dragen op meerdere fronten bij aan een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door het afvangen van CO2, een betere woningisolatie en het opvangen van fijn stof. Kortom: Goed voor het waterschap, goed voor het milieu en ook een goede bijkomstigheid voor bedrijven en particulieren in een toch al lastige (woning)markt.

Slimme ideeën
Als tweede speerpunt is gekozen voor de toepassing van innovatieve technieken. Hiermee wil het waterschap de markt uitdagen om met slimme ideeën te komen om hemelwater te verwerken. In lijn met de landelijke afspraken in het bestuursakkoord water proberen we hiermee kosten te besparen, zowel op de rioolwaterzuivering als in de gemeentelijke riolering.

Duurzaam omgaan
Tot slot hecht het waterschap groot belang aan goede voorlichting over het duurzaam omgaan met hemelwater. Particulieren, en bedrijven kunnen namelijk zelf ook veel doen op hun eigen perceel. Met de regeling geeft het waterschap partijen die hieraan aandacht besteden, een steun in de rug.

Downloaden
Boek dak- en gevelgroen »

Bron:
Waterschap Aa en Maas

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Deze week start het waterschap Zeeuwse Eilanden de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.188 jonge bomen en zo’n 24.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied boven de Westerschelde. Daar waar beplanting verdwijnt, komt later weer nieuw groen terug.

Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden, is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Komende tijd verdwijnen 627 oude en zieke bomen. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar opleveren voor het verkeer als takken of zelfs hele bomen op de weg waaien. Zieke bomen op dijken kunnen de veiligheid van de dijk aantasten.

Assortiment
Het assortiment struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalmuts, liguster, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haagbeuk. Het bomenassortiment bestaat uit populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken. Er is enkele jaren geleden een proef gedaan met het aanplanten van de steel-iep, die waarschijnlijk resistent is tegen de iepziekte. Tot nu toe zijn de resultaten positief, want deze nieuwe iepen vertonen nog geen verschijnselen van iepziekte. De proef met iepen uit Amerika zal wegens succes verder worden voortgezet.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Waterschap Zeeuwse Eilanden 
 

De komende winter plant het waterschap een groot aantal bomen en struiken op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

In Nieuwvliet zullen 101 essen worden aangeplant. Aan de Magdalenadijk in Biervliet 59 stuks populieren en aan de Sasdijk in Axel komen 8.000 stuks bosplantsoen. Ook in Westdorpe vinden plantwerkzaamheden plaats. Hier worden 160 iepen teruggeplant voor de populieren die daar eind november zijn gerooid.

Economische impuls
De plantwerkzaamheden aan de Nieuwenhovendijk en Magdalenadijk worden uitgevoerd om een economische impuls te geven aan het bedrijfsleven. De beide locaties waren al voorzien in de Groenbeleidsvisie van het waterschap, maar zijn in de tijd naar voren gehaald.

Voor alle locaties geldt dat de bomen en struiken die nu aangeplant worden dienen als compensatie voor in het verleden op andere plaatsen gerooide beplantingen.

Beplanting afstemmen op omgeving
Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Het beleid van het waterschap is erop gericht om de weg- en dijkbeplantingen af te stemmen op de ruimtelijke opbouw en de inpolderinggeschiedenis van de omgeving. Ook spelen ecologische, verkeerstechnische en beheeraspecten een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat het huidige groenareaal behouden blijft. Gerooide beplantingen worden in eerste instantie op dezelfde plaats gecompenseerd. Als dit niet gewenst is of niet kan, wordt op een andere locatie herplant.

Bron:
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen