Aan­leg van groe­ne daken is speer­punt van water­schap Aa en Maas

Groe­ne daken, inno­va­tie en edu­ca­tie / voor­lich­ting. Dat zijn de speer­pun­ten van de nieu­we sti­mu­le­rings­re­ge­ling over hemel­wa­ter van water­schap Aa en Maas. De sti­mu­le­rings­re­ge­ling is een onder­deel van een bre­der sca­la aan ini­ti­a­tie­ven waar­mee het water­schap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevor­de­ren.

In totaal stelt het Alge­meen Bestuur tot eind 2015 € 850.000 beschik­baar voor pro­jec­ten die ertoe bij­dra­gen dat het hemel­wa­ter op een duur­za­me manier wordt ver­werkt of her­ge­bruikt en niet meer wordt afge­voerd naar de riool­wa­ter­zui­ve­ring. Dage­lijks Bestuurs­lid Fran­cien van de Ven-Van Lee: “Op dit moment pom­pen gemeen­ten en water­schap enor­me hoe­veel­he­den schoon regen­wa­ter over gro­te afstan­den naar de riool­wa­ter­zui­ve­rin­gen. Dat kost onno­dig geld en het riool­stel­sel kan bij hevi­ge regen­val de gro­te hoe­veel­he­den niet aan.

Daar­naast laat de hui­di­ge dro­ge peri­o­de weer zien hoe kost­baar schoon opper­vlak­te- en grond­wa­ter is. Gemeen­ten inves­te­ren de komen­de jaren in duur­za­me oplos­sin­gen. Als water­schap wil­len wij het slim­mer omgaan met (hemel)water in stad en dorp sti­mu­le­ren.”

Aan­leg van groe­ne daken
Het water­schap kiest bewust voor 3 speer­pun­ten. Als eer­ste de aan­leg van groe­ne daken. Hier­mee wordt niet alleen hemel­wa­ter opge­van­gen en vast­ge­hou­den, maar der­ge­lij­ke daken dra­gen op meer­de­re fron­ten bij aan een gezon­de leef­om­ge­ving, bij­voor­beeld door het afvan­gen van CO2, een bete­re wonin­g­iso­la­tie en het opvan­gen van fijn stof. Kort­om: Goed voor het water­schap, goed voor het mili­eu en ook een goe­de bij­kom­stig­heid voor bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren in een toch al las­ti­ge (woning)markt.

Slim­me ideeën
Als twee­de speer­punt is geko­zen voor de toe­pas­sing van inno­va­tie­ve tech­nie­ken. Hier­mee wil het water­schap de markt uit­da­gen om met slim­me ideeën te komen om hemel­wa­ter te ver­wer­ken. In lijn met de lan­de­lij­ke afspra­ken in het bestuurs­ak­koord water pro­be­ren we hier­mee kos­ten te bespa­ren, zowel op de riool­wa­ter­zui­ve­ring als in de gemeen­te­lij­ke rio­le­ring.

Duur­zaam omgaan
Tot slot hecht het water­schap groot belang aan goe­de voor­lich­ting over het duur­zaam omgaan met hemel­wa­ter. Par­ti­cu­lie­ren, en bedrij­ven kun­nen name­lijk zelf ook veel doen op hun eigen per­ceel. Met de rege­ling geeft het water­schap par­tij­en die hier­aan aan­dacht beste­den, een steun in de rug.

Down­lo­a­den
Boek dak- en gevel­groen »

Bron:
Water­schap Aa en Maas

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.