‘Alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen ben’

Op vrij­dag 9 novem­ber lan­ceert Natuur­mo­nu­men­ten OERRR in Rot­ter­dam. Op die dag voe­ren 150 Rot­ter­dam­se kin­de­ren een Regen­wor­men­dans uit in een poging een Guin­ness record te plaat­sen in het boven de grond dan­sen van regen­wor­men. OERRR is alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen bent Natuur­mo­nu­men­ten wil met deze actie bena­druk­ken […]

Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Wat moet de gemeen­te met spe­len?

In het onder­zoeks­rap­port van de actie “Ik wil bui­ten spe­len” blijkt dat gemeen­ten op dit moment gemid­deld 1,4% van de woon­wij­ken heb­ben bestemd als speel­ruim­te, nog niet de helft van de 3% die het minis­te­rie van VROM advi­seert. Slechts twee gemeen­ten — Alkmaar en Ame­land — halen deze norm wel. De actie “Ik wil bui­ten […]

Groen in de stad: Wat wil de bur­ger?

Groen in en om de stad is niet lan­ger alleen een kwes­tie van zoveel moge­lijk vier­kan­te meters groen rea­li­se­ren, maar voor­al zor­gen dat het groen func­ti­o­neel is voor de inwo­ners. In een aan­tal ini­ti­a­tie­ven wordt groen inge­zet als oplos­sing voor over­ge­wicht bij kin­de­ren, het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit, en ook om te zor­gen voor soci­a­le […]