Groen in de stad: Wat wil de bur­ger?

Groen in en om de stad is niet lan­ger alleen een kwes­tie van zoveel moge­lijk vier­kan­te meters groen rea­li­se­ren, maar voor­al zor­gen dat het groen func­ti­o­neel is voor de inwo­ners. In een aan­tal ini­ti­a­tie­ven wordt groen inge­zet als oplos­sing voor over­ge­wicht bij kin­de­ren, het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit, en ook om te zor­gen voor soci­a­le cohe­sie in ach­ter­stands­wij­ken. De bur­ger speelt daar­bij een cen­tra­le rol.