VVD Den Haag wil terug­plaat­sing ver­dwe­nen bomen

De Haag­se VVD-gemeen­­te­raads­­frac­­tie heeft het col­le­ge van B&W ver­zocht de ver­dwe­nen bomen in de Vogel­wijk terug te plaat­sen. VVD-raads­­lid Mar­tin Wörsdörfer wees wet­hou­der Dek­ker (VVD, Stads­be­heer) op het ver­dwe­nen groen na een bezoek aan de Vogel­wijk. Bij her­­be­­stra­­tings- en rio­le­rings­werk­zaam­he­den zou­den vol­gens wijk­be­wo­ners uit de omge­ving van de Zwa­luw­straat maar liefst 10 van de 23 […]

VVD Utrecht heeft lie­ver nieu­we bomen dan extra amb­te­naar

Er is vol­gens de VVD geen extra amb­te­naar nodig om de bewo­ners in de wijk Kana­len­ei­land in Utrecht te ver­tel­len dat ze in het mooie nieu­we park langs het Amster­dam Rijn­ka­naal moe­ten gaan pick­nic­ken of voet­bal­len. Het col­le­ge van B&W wil­de in het besluit over de her­in­rich­ting van de saaie groen­strook langs het kanaal tot […]

VVD Hil­ver­sum: “Groen is een kost­baar bezit”

Vol­gens de VVD Hil­ver­sum is de ‘media­stad’ een mooi dorp in een groe­ne omge­ving met een pret­tig en vei­lig woon- en werk­kli­maat. Groen­ge­bie­den en dan met name het groen waar­in de bur­ger zich dage­lijks beweegt, zijn vol­gens de par­tij een kost­baar bezit. De par­tij geeft aan dat groen Hil­ver­sum aan­trek­ke­lijk maakt voor bewo­ners, het  recre­a­tie­ve […]

VVD Amstel­veen geeft pri­o­ri­teit aan groen

Tom Pon­jee, raads­lid voor de VVD in Amstel­veen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruim­te in zijn stad nog mooi­er wil maken.  “Een groe­ne omge­ving is van groot belang voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving. Onze kin­de­ren moe­ten vol­doen­de plek­ken in de buurt heb­ben om te spor­ten en te spe­len. Er moet dus een ein­de […]

VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing […]