VVD Utrecht heeft lie­ver nieu­we bomen dan extra amb­te­naar

Er is vol­gens de VVD geen extra amb­te­naar nodig om de bewo­ners in de wijk Kana­len­ei­land in Utrecht te ver­tel­len dat ze in het mooie nieu­we park langs het Amster­dam Rijn­ka­naal moe­ten gaan pick­nic­ken of voet­bal­len. Het col­le­ge van B&W wil­de in het besluit over de her­in­rich­ting van de saaie groen­strook langs het kanaal tot een mooi park een deel van het geld uit­ge­ven aan een ‘parkcoördinator’.

Deze amb­te­naar zou acti­vi­tei­ten moe­ten orga­ni­se­ren om straks bewo­ners naar het prach­ti­ge nieu­we park te lok­ken. Daar­door was er geen geld meer om nieu­we bomen te plan­ten aan de Roo­se­velt­laan. Een amen­de­ment van de VVD om geen parkcoördinator aan te stel­len kon op een meer­der­heid reke­nen in de raads­ver­ga­de­ring van 9 decem­ber jongsle­den.

Popu­la­ri­teit van par­ken
De VVD ver­wacht dat de bewo­ners zelf uit­ste­kend in staat zijn de weg naar het park te vin­den; ze zijn zelf immers nauw betrok­ken geweest bij het maken van het prach­ti­ge ont­werp. Juist in tij­den van bezui­ni­ging en de bre­de dis­cus­sie over de kern­ta­ken van de gemeen­te vindt de VVD het vol­strekt onjuist om nieu­we amb­te­na­ren aan te stel­len. De popu­la­ri­teit van de ande­re par­ken in de stad laat zien dat er geen amb­te­na­ren nodig zijn om pick­nicks te orga­ni­se­ren.

Bron:
VVD Utrecht