The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats. The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt […]

Vlaan­de­ren 200.000 bomen rij­ker met Cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’

De meer­ja­ren­cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’, waar­mee het  Bel­gi­sche Natuur­punt eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen wil aan­leg­gen in heel Vlaan­de­ren, ver­loopt zeer suc­ces­vol. Er staan momen­teel al 200.000 bomen op de tel­ler. Dank­zij spon­so­ring van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren kun­nen gron­den aan­ge­kocht wor­den om bos­sen aan te leg­gen. Niet zomaar bos­sen, maar toe­gan­ke­lij­ke natuur­bos­sen. 2011 is het Inter­na­ti­o­naal Jaar […]

West-Vlaan­de­ren plant 15.000 nieu­we bomen in de maand maar

Met de len­te in zicht is het start­schot gege­ven voor een groot­scha­li­ge boom­plantac­tie in de pro­vin­cie West-Vlaan­­de­­ren. Over de hele maand ver­spreid zijn er in deze pro­vin­cie 15 plantac­ties, goed voor 150.000 nieu­we bomen. De pro­vin­cie werkt voor het ini­ti­a­tief samen met de ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren. Die heeft zich­zelf vier jaar de tijd […]

Vlaan­de­ren heeft al 732.341 bomen aan­ge­plant

Al 732.341 bomen wer­den aan­ge­plant in het kader van de cam­pag­ne ‘1 mil­joen bomen voor Vlaan­de­ren’. Daar­om heeft de Vlaam­se rege­ring beslist om de vol­gen­de twee jaar de cam­pag­ne ver­der te onder­steu­nen met een bedrag van ruim 289.000 euro.  “De cam­pag­ne kent suc­ces, bereikt zowel bur­gers als bedrij­ven en zet het belang van bos voor […]

Water­schap Zeeuws-Vlaan­de­ren plant bomen en strui­ken

De komen­de win­ter plant het water­schap een groot aan­tal bomen en strui­ken op diver­se plaat­sen in Zeeuws-Vlaan­­de­­ren. In Nieuw­vliet zul­len 101 essen wor­den aan­ge­plant. Aan de Mag­da­lenadijk in Bier­vliet 59 stuks popu­lie­ren en aan de Sas­dijk in Axel komen 8.000 stuks bos­plant­soen. Ook in West­dor­pe vin­den plant­werk­zaam­he­den plaats. Hier wor­den 160 iepen terug­ge­plant voor de […]