Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan […]

Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er […]

Vie­ring ein­de reno­va­tie Von­del­park

Na tien jaar is het zover: de reno­va­tie van het Von­del­park is ten ein­de geko­men. Het groe­ne hart van Amster­dam ziet er nu prach­tig uit en is weer klaar om elk jaar de vele mil­joe­nen bezoe­kers te ont­van­gen.  Op zon­dag 28 febru­a­ri van­af 14.00 uur vindt de fees­te­lij­ke ope­ning van het gere­no­veer­de Von­del­park plaats. Tij­dens […]

Nati­o­na­le vie­ring Boom­feest­dag 2008 Boom zoekt kind

Tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le Boom­feest­dag, woens­dag 19 maart, wor­den zo’n 230.000 bomen geplant. De lan­de­lij­ke vie­ring vindt plaats in Rot­ter­dam. Daar­naast zijn er op lokaal niveau door het hele land ini­ti­a­tie­ven. De bomen die tij­dens de feest­dag geplant wor­den, zijn met name bos­plant­soen en soli­tai­re bomen. In heel Neder­land doen 115.000 kin­de­ren mee. „Bomen zijn hot”, […]