Vie­ring ein­de reno­va­tie Von­del­park

Na tien jaar is het zover: de reno­va­tie van het Von­del­park is ten ein­de geko­men. Het groe­ne hart van Amster­dam ziet er nu prach­tig uit en is weer klaar om elk jaar de vele mil­joe­nen bezoe­kers te ont­van­gen.  Op zon­dag 28 febru­a­ri van­af 14.00 uur vindt de fees­te­lij­ke ope­ning van het gere­no­veer­de Von­del­park plaats.

Tij­dens de ope­ning wordt het gere­no­veer­de Von­del­beeld ont­huld en de foto-expo­si­tie ‘Vondelpark: het groe­ne hart van Amster­dam’ geo­pend. Deze expo­si­tie bestaat uit de twin­tig win­nen­de foto’s van de foto­wed­strijd en is voor twee maan­den te bezich­ti­gen in het park.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel Oud-Zuid