Ver­ti­caal beplan­ten voor meer open­baar groen

Steeds vaker wordt met vas­te plan­ten ver­ti­ca­le beplan­ting toe­ge­past. Leven­de gevels met vas­te plan­ten dui­ken steeds vaker in het straat­beeld op. Reke­ning hou­dend met een aan­tal rand­voor­waar­den, zijn veel soor­ten vas­te plan­ten hier­voor geschikt. Zeker in stads­de­len met een dich­te bebou­wing, dra­gen ze bij aan een gezond leef­kli­maat.  Van koe­ling tot geluids­dem­ping De baten van […]

Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort. […]

‘t Schon­ste Strò­tje van Til­burg

In 2014 is het idee ont­staan om de gezel­li­ge maar rede­lijk grij­ze bin­nen­stad van Til­burg op te fleu­ren en te ver­groe­nen door bewo­ners uit te dagen zelf aan de slag te gaan. Met gevel-tegel­­tuin­­tjes, bal­kon­bak­ken, ver­ti­ca­le (pluk)tuintjes, stads­land­bouw, mos­graf­fit­ti en gue­r­il­la gar­de­ning. Samen met hun buren, dan is het effect en de zicht­baar­heid het grootst. […]

Groen kan­toor­com­plex in het Chi­ne­se Hangz­hou

De Ren­zo Pia­no Buil­ding Work­shop werkt momen­teel samen met Green­to­wn Orient Archi­tects aan een groot­scha­lig kan­to­ren­com­plex voor het Chi­ne­se kle­ding­con­cern JNBY in Hangz­hou. Bij­zon­der aan het pro­ject is dat de gebou­wen gecon­cen­treerd wor­den aan de rand van het per­ceel, rond een cen­traal park­ge­bied zodat alle gebou­wen uit­kij­ken op het groen. De gebou­wen krij­gen alle­maal een groe­ne […]