Ver­ti­caal beplan­ten voor meer open­baar groen

Steeds vaker wordt met vas­te plan­ten ver­ti­ca­le beplan­ting toe­ge­past. Leven­de gevels met vas­te plan­ten dui­ken steeds vaker in het straat­beeld op. Reke­ning hou­dend met een aan­tal rand­voor­waar­den, zijn veel soor­ten vas­te plan­ten hier­voor geschikt. Zeker in stads­de­len met een dich­te bebou­wing, dra­gen ze bij aan een gezond leef­kli­maat. 
Van koe­ling tot geluids­dem­ping
De baten van ver­ti­ca­le beplan­ting met vas­te plan­ten gaan veel ver­der dan het esthe­ti­sche effect, waar­mee ze de aan­dacht van pas­san­ten trek­ken en ze een goed gevoel geven:

  1. De ver­dam­ping van het blad heeft een koe­lend effect.
  2. Groe­ne gevels war­men over­dag min­der snel op, waar­door ze ’s nachts min­der warm­te uit­stra­len.
  3. Bla­de­ren ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit door absorp­tie van CO2 en lucht­ver­vui­ling als roet, fijn­stof en stik­stof­oxi­den.
  4. Begroei­de muren absor­be­ren 2,5 tot 3 deci­bel, zodat ze straat­ge­lui­den dem­pen.
  5. En ze dra­gen ook nog eens bij aan de bio­di­ver­si­teit.

Snel fraai eind­beeld
De con­struc­tie van ver­ti­ca­le beplan­ting met vas­te plan­ten bestaat uit gevel­pa­ne­len met een groei­me­di­um en een irri­ga­tie­sys­teem voor water­gift en bemes­ting. Bedrij­ven bren­gen regel­ma­tig nieu­we sys­te­men op de markt met nieu­we mate­ri­a­len en tech­nie­ken. De wand wordt dicht beplant, zodat van de con­struc­tie niets of wei­nig te zien is. Op die manier is al snel een fraai eind­beeld te zien.
Zon en scha­duw
Voor het beplan­ten van leven­de gevels zijn veel soor­ten vas­te plan­ten geschikt. De keu­ze hangt af van de groei­wij­ze en het aan­tal zon­uren. Zo zijn voor een zon­ni­ge wand krui­pend zene­groen (Aju­ga rep­tans), ooi­e­vaars­bek (Gera­ni­um), ezels­oor (Sta­chys byzan­ti­na) en lam­pe­p­oet­sers­gras (Pen­nis­etum ‘Hameln’) geschikt. Een greep uit de plan­ten voor een scha­duw­wand: dub­bel­loof varen (Blech­num spi­cant), schoen­lap­pers­plant (Ber­ge­nia), long­kruid (Pul­mo­na­ria) en pur­per­klok­je (Heu­che­ra).
Fei­ten
Aan­leg van leven­de gevels vraagt ken­nis en is een zaak voor pro­fes­si­o­nals. Het onder­houd van groe­ne gevels met gevel­pa­ne­len is inten­sief van­we­ge de weke­lijks con­tro­le. Toch zijn de voor­de­len voor de open­ba­re ruim­te zo groot dat het het de kos­ten ruim over­stijgt.