Groen kan­toor­com­plex in het Chi­ne­se Hangz­hou

De Ren­zo Pia­no Buil­ding Work­shop werkt momen­teel samen met Green­to­wn Orient Archi­tects aan een groot­scha­lig kan­to­ren­com­plex voor het Chi­ne­se kle­ding­con­cern JNBY in Hangz­hou. Bij­zon­der aan het pro­ject is dat de gebou­wen gecon­cen­treerd wor­den aan de rand van het per­ceel, rond een cen­traal park­ge­bied zodat alle gebou­wen uit­kij­ken op het groen. De gebou­wen krij­gen alle­maal een groe­ne wand die moe­ten zor­gen voor een natuur­lij­ke kli­maat­con­tro­le.
Bekijk voor meer foto’s van dit pro­ject de web­si­te van CG Con­cept.