Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val op 28 juni a.s.

Voor uw agen­da: don­der­dag 28 juni Apel­doorn Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val     Op don­der­dag 28 juni a.s. vindt op het Zwit­­sal-ter­rein in Apel­doorn tus­sen 16.00 — 20.30 uur het fes­ti­val ‘Gel­der­se Natuur­ma­kers’ plaats. Cen­traal the­ma is hoe inwo­ners van de pro­vin­cie Gel­der­land de ver­groe­ning in eigen hand nemen. De inwo­ners zor­gen samen met […]

In gesprek met land­bouw­at­ta­ché Henk de Jong

De Brit­se ste­den zijn van ouds­her groen, maar het kan altijd beter! De Groe­ne Stad in gesprek met Henk de Jong, land­bouw­at­ta­ché op de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den Wat houdt uw werk als land­bouw­at­ta­ché zoal in? ‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Har­bers en Stel­la van Bem­me­len vorm ik de Land­bouw­af­de­ling op de […]

IJ-land­jes ver­groe­nen de haven

Of we hier te maken heb­ben met het begin van een groot­scha­li­ge poging om de Amster­dam­se haven te ‘ver­groe­nen’ is nog de vraag, maar ori­gi­neel is het wel, het ‘IJ-land’-initiatief van Port of Amster­dam, het Amster­dam­se Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf. Klei­ne stuk­jes grond , drij­vend in het Wes­te­lijk Haven­ge­bied, de Hout­ha­ven, twee bij twee meter, mini-moestui­­tjes of […]

Europa’s eer­ste drij­ven­de park komt in Rot­ter­dam

Op vrij­dag 25 sep­tem­ber zal Thie­me Had­de­man van het bedrijf Urban-Green Europa’s eer­ste drij­ven­de park lan­ce­ren in opdracht van Rijks­wa­ter­staat en de Gemeen­te Rot­ter­dam. Het drij­ven­de eiland heeft als doel de water­kwa­li­teit en daar­mee de vis­ha­bi­tat en de micro­fau­na te ver­be­te­ren en zorgt voor een ver­groe­ning van de haven­ge­bie­den. Het eiland met een groote van […]

Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast […]