Zut­phen­se wijk Water­kwar­tier wordt ver­groend

De wet­hou­ders Patri­cia Wit­ha­gen en Hans la Rose van de gemeen­te Zut­phen heb­ben gis­te­ren de eer­ste boom in de wijk Water­kwar­tier geplant. In de her­ont­wik­kel­de wijk Water­kwar­tier komen diver­se bomen en strui­ken te staan. De eer­ste boom is het begin van de beplan­ting en het groen in de wijk, wat een belang­rijk onder­deel van het totaal­plan uit­maakt. […]

Put­ten en omge­ving wor­den ver­groend met dui­zen­den plan­ten en bomen

Op zater­dag 10 novem­ber start de uit­deel­dag van het plant­ma­te­ri­aal voor de deel­ne­mers aan het suc­ces­vol­le pro­ject ‘Put­ten in het Groen’. In totaal doen bij­na der­tig bewo­ners in het bui­ten­ge­bied mee aan het beplan­tings­pro­ject van de gemeen­te Put­ten en Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land. De belang­stel­ling is groot net als het aan­tal bomen en strui­ken dat wordt […]

400 meter geluids­scherm ver­groend

Langs de A348 bij Velp is gis­te­ren 400 meter geluids­scherm ver­groend met ver­plant­jes. Pre­fab wan­den die beplant zijn met vet­plan­ten zijn op de geluids­scher­men gemon­teerd. Het voor­deel van de vet­plant­jes is dat zij wei­nig tot geen onder­houd behoe­ven. De Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit gaat een jaar lang metin­gen ver­rich­ten naar de mili­eu-effec­­ten van de groe­ne scher­men. Bron:Omroep […]

McDonald’s in Lem­mer ver­groend

McDonald’s Lem­mer heeft een tota­le meta­mor­fo­se onder­gaan. Zowel het inte­ri­eur als de par­keer­plaats, tuin en het ter­ras zijn vol­le­dig gere­no­veerd. De gas­ten rea­ge­ren bij­zon­der enthou­si­ast op de nieu­we, groe­ne omge­ving. Eige­naar Ronald Zui­der­veld: “Ons inte­ri­eur is geheel ver­an­derd van the­ma­tisch naar alge­meen met een moder­ne en strak­ke inrich­ting. Wij heb­ben ook de bui­ten­boel ste­vig aan­ge­pakt. […]

Open­ba­re ruim­te in Bre­da wordt fors ver­groend

Voor een bedrag van € 6,9 mil­joen wordt de open­ba­re ruim­te in de Breda­se wij­ken Hoge Vucht, Linie en Doorn­bos opge­knapt. De groen­voor­zie­nin­gen wor­den op elkaar aan­ge­slo­ten, even­als de water­par­tij­en. Ook wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken bij het beheer van de bui­ten­ruim­te. “Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lie­ve­lings­plek­je. Als gemeen­te Bre­da het […]