Berichten

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland op donderdag 20 september 2012 het internationale congres Growing Green Cities I: a call to action. Het congres is bedoeld om een podium te bieden voor de agenda van de (internationale) tuinbouwsector (Growing Green) en de agenda van(internationale) groene voorbeeldsteden (Green Cities).

De doelstelling is om een dialoog tussen deze twee agenda’s op gang te brengen, best practices te verzamelen en startsein te geven voor een tienjarig internationaal uitwisselingsprogramma, waar mogelijk gekoppeld aan officiële World HorticulturalExhibitions.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Groen loopt gevaar – het groen is divers en eindeloos, en minutieus verweven met ons dagelijks leven. Maar waar het groen – met alles wat het ons biedt – een liefdesverklaring verdient, is paradoxaal genoeg het tegenovergestelde het geval; het groen loopt gevaar. Wereldwijd voltrekt zich een verschuiving van een rurale naar een urbane samenleving. Omdat de verstedelijking onverbiddelijk doorzet, hebben wij geen andere keuze dan zoeken naar manieren om onze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden, zoeken naar een betere balans tussen rood en groen.
– Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden, in de wetenschap dat die steden alleen maar groter en voller worden?
– Hoe zorgen wij dat waardevolle open ruimten, onze groene toevluchtsoorden, behouden blijven?
– Hoe kan de groei van de stad plaatsvinden met gezonde systemen op thema’s als Feeding, Greening, Energizing en Healthying.

Growing green cities – Met de groei van de wereldbevolking groeit ook de betekenis van de tuinbouwsector: steeds meer mensen moeten worden gevoed, steeds meer mensen moeten worden voorzien van schoon drinkwater en duurzame energie. De Nederlandse tuinbouwsector is van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel. De sector groeit in de diepte, door te zoeken naar betere, duurzame productiemethoden, zowel voor de massa als voor de kleine schaal. De sector groeit in de breedte, door te zoeken naar relevante cross-overs met andere sectoren, om zo haar focus te verruimen. De voortgaande urbanisatie maakt dat de kwaliteit van onze toekomst in toenemende mate afhankelijk is van de kwaliteit van onze steden. Steden stellen zich de vraag hoe zijn hun veerkracht en aantrekkingskracht kunnen behouden. Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden? Hoe zorgen wij ervoor dat de kracht van het rood het groen niet doet verdwijnen? De sense of urgency groeit, en dat maakt dat overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. Steden als Vancouver, Shenzhen, Taipei of, dichter bij huis, Milaan presenteren tijdens dit congres inspirerende voorbeelden.

A call to action –  Dit congres is een uitnodiging aan de (internationale) tuinbouwsector, de Green Cities en de daaraan verbonden kennis- en innovatieinstellingen om in de komende tien jaar in gezamenlijkheid toe te groeien naar een universeel beeld van de ideale Green City, en dit in praktijk te brengen.

Aanmelden
U kunt zich voorinschrijven voor het congres Growing Green Cities I op www.floriadealmere.nl. Zodra het complete programma bekend is, ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich definitief aanmelden. De kosten bedragen €195, – per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat via ebolat@almere.nl of 036 527 7288.

 

Kaders stellen en effectief verwachtingsmanagement zijn belangrijk om als gemeente stedelijk groen met inzet van burgers mogelijk te maken. Het blijkt een effectieve strategie te zijn om bewoners te wijzen op de kans op waardestijging van hun gebied door aanwezig groen. Bewoners lijken zich meer in te willen spannen voor eetbaar groen dan voor esthetisch groen. Dit zijn enkele van de conclusies van het Nicis kennisatelier ‘How to… Stedelijk Groen in Crisistijd’, dat onlangs plaatsvond in Amersfoort.

Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, wil burgers nadrukkelijk informeren over de mogelijkheid van waardestijging van (vastgoed in) een gebied dankzij stedelijk groen. Dit vooruitzicht biedt een goede startpositie om bewoners zich te laten inzetten voor aanleg en beheer van stedelijk groen. Bewoners hebben immers zelf baat bij waardestijging van hun woning en woongebied.

Verwachtingsmanagement
De gemeente Arnhem presenteert haar project ‘Reizende Tuinen’, waarmee op tijdelijk braakliggende terreinen een tijdelijke tuin/groenvoorziening wordt gecreëerd. Bewoners mogen hiervoor zelf ideeën aandragen en uitvoeren. Voorwaarde is dat er altijd sprake moet zijn van een gemeenschappelijke functie. De grond blijft eigendom van de gemeente. Daarom is het van groot belang dat vanaf het begin duidelijk is dat de gemeente haar rechten op de grond behoudt en het groen verdwijnt wanneer er bouwplannen worden uitgevoerd.

Eetbaar groen trekt meer mensen aan
Uit een van de presentaties van de dag blijkt dat eetbaar groen (groente- en fruitplanten, kruidentuinen, et cetera) aantrekkingskracht heeft op een grotere en meer diverse groep mensen dan esthetisch groen. Op die manier kan eetbaar groen positief uitwerken op de sociale cohesie in een gebied. Eetbaar groen kent diverse vormen, onder meer volkstuinen en productie op stadsdaken.

Download hier het volledige verslag »

Bron:
Nicis Institute

Groen is geen kostenpost, groen loont! Woningen en bedrijfspanden in een aantrekkelijke omgeving leveren meer geld op, nodigen bewoners uit tot ontmoeten, en een groene functie kan leegstaande ruimte weer een zinvolle invulling geven. Het Kennisatelier ‘How to… Groen in Crisistijd’ vindt plaats op  vrijdag 25 mei 2012 en wordt georganiseerd door Nicis Institute.

De budgetten voor stedelijke vernieuwing en de inrichting van bedrijventerreinen zijn door de crisis opgedroogd. Er is sprake van grote leegstand op bedrijventerreinen. Het risico van verloedering ligt op de loer. Al dan niet tijdelijke groene invullingen van leegstand en braakliggende bouwgronden kunnen een oplossing bieden en sociale en economische meerwaarde toevoegen aan gebieden. Werken aan maatschappelijke opgaven en creëren van waarde door het gebruik van groen kan de overheid niet alleen. Krimpende budgetten maken het noodzakelijk om te werken aan nieuwe coalities, of het opnieuw uitvinden van de oude. De centrale vraag is hoe en vanuit welke rollen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samenwerken aan groene oplossingen voor maatschappelijke opgaven.


Participanten
Het kennisatelier  maakt deel uit van het kennisprogramma ‘Vitale stad, groene stad’ waarin ook het ministerie van EL&I, VNG en Entente Florale participeren. Het gastheerschap van de bijeenkomst ligt in handen van burgemeester Lucas Bolsius (Amersfoort).

Meer informatie over het programma en aanmelden »

n het gebied van Werkstad A4 (Haarlemmermeer) moet het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland komen volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit plan is op donderdag 11 oktober jongstleden, tezamen met wethouder Economische Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd. Het kantorenpark is het eerste plan voor de duurzame ontwikkeling van Werkstad A4, in lijn met de door de gemeente gestelde leefbaarheidskaders.