Voor­aan­kon­di­ging con­gres Gro­wing Green Cities — a call to acti­on

De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land op don­der­dag 20 sep­tem­ber 2012 het inter­na­ti­o­na­le con­gres Gro­wing Green Cities I: a call to acti­on. Het con­gres is bedoeld om een podi­um te bie­den voor de agen­da van de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de agen­da […]

Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch […]

Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’

Groen is geen kos­ten­post, groen loont! Wonin­gen en bedrijfs­pan­den in een aan­trek­ke­lij­ke omge­ving leve­ren meer geld op, nodi­gen bewo­ners uit tot ont­moe­ten, en een groe­ne func­tie kan leeg­staan­de ruim­te weer een zin­vol­le invul­ling geven. Het Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’ vindt plaats op  vrij­dag 25 mei 2012 en wordt geor­ga­ni­seerd door Nicis Insti­tu­te. De bud­get­ten […]

Plan­nen voor Crad­le to Crad­le kan­to­ren­park in Haar­lem­mer­mee

n het gebied van Werk­stad A4 (Haar­lem­mer­meer) moet het eer­ste duur­za­me full ser­vi­ce kan­to­ren­park van Neder­land komen vol­gens het prin­ci­pe van Crad­le to Crad­le. Dit plan is op don­der­dag 11 okto­ber jongst­le­den, teza­men met wet­hou­der Eco­no­mi­sche Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeen­te Haar­lem­mer­meer gepre­sen­teerd. Het kan­to­ren­park is het eer­ste plan voor de duur­za­me […]