Berichten

Door de klimaatverandering neemt in de zomer het aantal zware buien toe. Bij  kortdurende  extreme buien, zoals die van de afgelopen dagen, blijft op sommige plaatsen even water op straat staan. Een handige en betaalbare maatregel hier tegen is het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan.

De verstening van particuliere terreinen neemt de laatste jaren toe. Terwijl gebruik van doorlatende verharding en meer plekken met groen of grind juist een oplossing bieden voor het gedeeltelijk opnemen van het water in de bodem.

Rioolvervanging
Bij rioolvervanging is vergroting van de riolering ook mogelijk. Vergroting van de afvoercapaciteit zal water op straat echter nooit helemaal voorkomen. Het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan is een handigere en beter betaalbare maatregel.

Platform
Dit schrijft Stichting RIONED. Stichting RIONED is het platform voor de rioleringszorg in Nederland, waarin overheden,  bedrijven en onderwijsinstellingen participeren. De belangrijkste taak van RIONED is het  beschikbaar stellen van kennis aan de betrokken partijen. Stichting RIONED doet continu onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte methoden van rioleringsbeheer om Nederland schoon en veilig te houden.

Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing , gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten om te werken aan ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’. Op 23 november wordt dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en geven de partijen het startsein voor het actieprogramma.

Belangrijke uitdagingen voor Vrije Tijd en Toerisme zijn de veeleisende burgers, nieuwe markten vanwege opkomende economieën en de toegenomen internationale concurrentie. De keuze voor de invulling van vrije tijd wordt bepaald door factoren als kwaliteit, uniciteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving. Dat vraagt maatschappelijk gerichte en visionaire ondernemers die samen met overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’ realiseren. Als dit cluster dat voor elkaar krijgt, worden we gelukkiger, krijgt onze welvaart een stimulans en wordt de omgevingskwaliteit verder versterkt.
 
Geluk
Vrije tijd is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven en draagt bij aan ons geluk. Nederland heeft veel te bieden aan de naar beleving zoekende mens. Ons land kent een heel divers aanbod op een klein oppervlak. We zijn in internationaal perspectief een soort Madurodam; zonder veel te hoeven reizen kan er heel veel verschillends worden beleefd.

Welvaart en werkgelegenheid
Vrije tijd en toerisme is in Nederland goed voor bijna € 36 miljard aan jaarlijkse bestedingen en daarmee voor 3% van het bruto nationaal product. Het aandeel in de totale werkgelegenheid bedraagt ruim 4%. Door te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse stijgt de bijdrage aan het bruto nationaal product van 3 % naar 5 % en het aandeel in de werkgelegenheid van 4% naar 6%. Vrije Tijd en Toerisme biedt veel werk voor laaggeschoolden, die op andere plekken in de kenniseconomie soms minder goed aan bod kunnen komen. Bovendien gaat het om werk dat in Nederland moet gebeuren, en dus niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst zal worden.

Kwaliteit en internationale concurrentie
Een hoogwaardig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen draagt ook bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van ons land. Het vormt een afwegingsfactor voor kenniswerkers en internationale bedrijven om zich hier te vestigen. Zij hechten immers veel belang aan een prettige, veilige en groene leefomgeving.

Negen initiatiefnemers
De negen partijen die samen de Toekomstagenda hebben opgesteld, en deze verder zullen uitrollen, zijn: Gastvrij Nederland, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Nederlands Bureau Voor Toerisme en Congressen (NBTC), Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON), Staatsbosbeheer, Vereniging OSO, Centre for Leisure and Tourism Research (CeLToR), Kenniscentrum Recreatie en Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR). Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda hebben het Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie en Interprovinciaal Overleg (IPO) een actieve rol gespeeld. De initiatiefnemers nodigen de sector uit bij te dragen aan de realisatie van de Toekomstagenda via het actieprogramma, zie www.recreatieenruimte.nl.

Lancering Toekomstagenda tijdens Slotbijeenkomst Kenniscentrum Recreatie
Kenniscentrum Recreatie sluit dit jaar haar deuren. De slotbijeenkomst staat in het teken van afscheid nemen van het Kenniscentrum Recreatie en het lanceren van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. De Slotbijeenkomst en lancering vinden plaats op 23 november 2011, 14.30-16.00 uur in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal.

In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen uit te wisselen. Welke rol heeft de vrijetijdssector bij gebiedsontwikkeling en de financiering van natuur en landschap? Hoe passen regionale beeldverhalen in het proces? Op welke manieren werken overheden en ondernemers samen? Welke stappen willen we in de toekomst zetten? 

Balans opmaken
Vijf jaar na het VROM raadadvies ‘Groeten uit Holland’ wordt op dit symposium de balans opgemaakt. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter geven experts en ervaringsdeskundigen hun visie. Sprekers zijn onder andere Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen UvT Tilburg, Ralf Ebert, directeur STADart en John Jorritsma, CdK in Friesland en voorzitter van STIRR. Tijdens de discussie delen praktijkmensen hun ervaringen met de deelnemers.

Interactieve workshops
’s Middag staat de ondernemerspraktijk centraal in interactieve workshops. Onderwerpen zijn onder meer: innovatieve verdienmodellen, vitale coalities, aansluiten bij overheidsagenda’s; en productief investeren in natuur en landschap.

Deelnemers aan het symposium maken tevens kennis met regionale beeldverhalen die in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld: Dijk van een Delta, Friese Meren, Drechtsteden, Utrechtse Heuvelrug, Parkstad Limburg, Kamers van Overijssel, Bossen van Bezinning, Veluwe, Water Rijk en Leisure City Zoetermeer.

Het symposium vindt plaats op Schateiland Zeumeren te Voorthuizen.

Klik hier voor meer informatie en over het aanmelden »

Verstedelijking in Nederland vindt steeds meer plaats, maar steden kunnen al vaak niet meer naar buitengelegen gebieden groeien. Tijd dus om “naar binnen te werken”, vindt Arnold Reijndorp, lid van de VROM-raad. VROM Ruimteforum spraken met hem over wat er zou moeten gebeuren in de Nederlandse stedelijke gebieden.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Landschap, verstedelijking, parken

Bron:
VROM Ruimteforum