Groen betaal­ba­re maat­re­gel om over­tol­li­ge neer­slag kor­te tijd op te slaan

Door de kli­maat­ver­an­de­ring neemt in de zomer het aan­tal zwa­re bui­en toe. Bij  kort­du­ren­de  extre­me bui­en, zoals die van de afge­lo­pen dagen, blijft op som­mi­ge plaat­sen even water op straat staan. Een han­di­ge en betaal­ba­re maat­re­gel hier tegen is het benut­ten van wegen en groen om water kor­te tijd op te slaan. De ver­ste­ning van […]

Lan­ce­ring Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me

Vrije Tijd en Toe­ris­me ver­vult een gro­te maat­schap­pe­lij­ke func­tie; het draagt bij aan geluk, wel­vaart en een omge­vings­kwa­li­teit die ken­nis­wer­kers en inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven aan­trekt. Zon­der samen­wer­king en voort­du­ren­de ver­nieu­wing , gaat die func­tie ver­lo­ren. Daar­om bun­de­len negen orga­ni­sa­ties de krach­ten om te wer­ken aan ‘Gastvrijheid van Wereld­klas­se’. Op 23 novem­ber wordt dit gedach­te­goed gelan­ceerd in […]

Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal. In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen […]

Tijd voor een inten­sie­ver ruim­te­ge­bruik in Neder­land

Ver­ste­de­lij­king in Neder­land vindt steeds meer plaats, maar ste­den kun­nen al vaak niet meer naar bui­ten­ge­le­gen gebie­den groei­en. Tijd dus om “naar bin­nen te wer­ken”, vindt Arnold Reijn­dorp, lid van de VROM-raad. VROM Ruim­te­fo­rum spra­ken met hem over wat er zou moe­ten gebeu­ren in de Neder­land­se ste­de­lij­ke gebie­den. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het arti­kel Ook inte­res­sant:Land­schap, […]