Lan­ce­ring Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me

Vrije Tijd en Toe­ris­me ver­vult een gro­te maat­schap­pe­lij­ke func­tie; het draagt bij aan geluk, wel­vaart en een omge­vings­kwa­li­teit die ken­nis­wer­kers en inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven aan­trekt. Zon­der samen­wer­king en voort­du­ren­de ver­nieu­wing , gaat die func­tie ver­lo­ren. Daar­om bun­de­len negen orga­ni­sa­ties de krach­ten om te wer­ken aan ‘Gastvrijheid van Wereld­klas­se’. Op 23 novem­ber wordt dit gedach­te­goed gelan­ceerd in de vorm van de Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me en geven de par­tij­en het start­sein voor het actie­pro­gram­ma.

Belang­rij­ke uit­da­gin­gen voor Vrije Tijd en Toe­ris­me zijn de veel­ei­sen­de bur­gers, nieu­we mark­ten van­we­ge opko­men­de economieën en de toe­ge­no­men inter­na­ti­o­na­le con­cur­ren­tie. De keu­ze voor de invul­ling van vrije tijd wordt bepaald door fac­to­ren als kwa­li­teit, uni­ci­teit, authen­ti­ci­teit en inten­si­teit van de bele­ving. Dat vraagt maat­schap­pe­lijk gerich­te en visi­o­nai­re onder­ne­mers die samen met over­he­den, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en onder­zoe­kers ‘Gastvrijheid van Wereld­klas­se’ rea­li­se­ren. Als dit clus­ter dat voor elkaar krijgt, wor­den we geluk­ki­ger, krijgt onze wel­vaart een sti­mu­lans en wordt de omge­vings­kwa­li­teit ver­der ver­sterkt.
 
Geluk
Vrije tijd is een onlos­ma­ke­lijk onder­deel van ons leven en draagt bij aan ons geluk. Neder­land heeft veel te bie­den aan de naar bele­ving zoe­ken­de mens. Ons land kent een heel divers aan­bod op een klein opper­vlak. We zijn in inter­na­ti­o­naal per­spec­tief een soort Madu­ro­dam; zon­der veel te hoe­ven rei­zen kan er heel veel ver­schil­lends wor­den beleefd.

Wel­vaart en werk­ge­le­gen­heid
Vrije tijd en toe­ris­me is in Neder­land goed voor bij­na € 36 mil­jard aan jaar­lijk­se beste­din­gen en daar­mee voor 3% van het bru­to nati­o­naal pro­duct. Het aan­deel in de tota­le werk­ge­le­gen­heid bedraagt ruim 4%. Door te wer­ken aan Gast­vrij­heid van Wereld­klas­se stijgt de bij­dra­ge aan het bru­to nati­o­naal pro­duct van 3 % naar 5 % en het aan­deel in de werk­ge­le­gen­heid van 4% naar 6%. Vrije Tijd en Toe­ris­me biedt veel werk voor laag­ge­school­den, die op ande­re plek­ken in de ken­ni­seco­no­mie soms min­der goed aan bod kun­nen komen. Boven­dien gaat het om werk dat in Neder­land moet gebeu­ren, en dus niet snel van­we­ge lage­re lonen naar elders ver­plaatst zal wor­den.

Kwa­li­teit en inter­na­ti­o­na­le con­cur­ren­tie
Een hoog­waar­dig aan­bod van vrije­tijds­voor­zie­nin­gen draagt ook bij aan de omge­vings­kwa­li­teit en daar­mee het con­cur­re­rend ver­mo­gen van ons land. Het vormt een afwe­gings­fac­tor voor ken­nis­wer­kers en inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven om zich hier te ves­ti­gen. Zij hech­ten immers veel belang aan een pret­ti­ge, vei­li­ge en groe­ne leef­om­ge­ving.

Negen ini­ti­a­tief­ne­mers
De negen par­tij­en die samen de Toe­kom­sta­gen­da heb­ben opge­steld, en deze ver­der zul­len uit­rol­len, zijn: Gast­vrij Neder­land, Konink­lij­ke Neder­land­se Toe­ris­ten­bond ANWB, Neder­lands Bureau Voor Toe­ris­me en Con­gres­sen (NBTC), Ver­e­ni­ging van Recre­a­tie­on­der­ne­mers Neder­land (RECRON), Staats­bos­be­heer, Ver­e­ni­ging OSO, Cen­tre for Lei­su­re and Tou­rism Research (CeL­ToR), Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en Stich­ting Inno­va­tie Recre­a­tie en Ruim­te (STIRR). Bij de tot­stand­ko­ming van de Toe­kom­sta­gen­da heb­ben het Minis­te­rie Eco­no­mi­sche zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en Inter­pro­vin­ci­aal Over­leg (IPO) een actie­ve rol gespeeld. De ini­ti­a­tief­ne­mers nodi­gen de sec­tor uit bij te dra­gen aan de rea­li­sa­tie van de Toe­kom­sta­gen­da via het actie­pro­gram­ma, zie www.recreatieenruimte.nl.

Lan­ce­ring Toe­kom­sta­gen­da tij­dens Slot­bij­een­komst Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie
Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie sluit dit jaar haar deu­ren. De slot­bij­een­komst staat in het teken van afscheid nemen van het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en het lan­ce­ren van de Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me. De Slot­bij­een­komst en lan­ce­ring vin­den plaats op 23 novem­ber 2011, 14.30–16.00 uur in de Konink­lij­ke Schouw­burg van Den Haag.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.