Groen betaal­ba­re maat­re­gel om over­tol­li­ge neer­slag kor­te tijd op te slaan

Door de kli­maat­ver­an­de­ring neemt in de zomer het aan­tal zwa­re bui­en toe. Bij  kort­du­ren­de  extre­me bui­en, zoals die van de afge­lo­pen dagen, blijft op som­mi­ge plaat­sen even water op straat staan. Een han­di­ge en betaal­ba­re maat­re­gel hier tegen is het benut­ten van wegen en groen om water kor­te tijd op te slaan.

De ver­ste­ning van par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen neemt de laat­ste jaren toe. Ter­wijl gebruik van door­la­ten­de ver­har­ding en meer plek­ken met groen of grind juist een oplos­sing bie­den voor het gedeel­te­lijk opne­men van het water in de bodem.

Riool­ver­van­ging
Bij riool­ver­van­ging is ver­gro­ting van de rio­le­ring ook moge­lijk. Ver­gro­ting van de afvoer­ca­pa­ci­teit zal water op straat ech­ter nooit hele­maal voor­ko­men. Het benut­ten van wegen en groen om water kor­te tijd op te slaan is een han­di­ge­re en beter betaal­ba­re maat­re­gel.

Plat­form
Dit schrijft Stich­ting RIONED. Stich­ting RIONED is het plat­form voor de rio­le­rings­zorg in Neder­land, waar­in over­he­den,  bedrij­ven en onder­wijs­in­stel­lin­gen par­ti­ci­pe­ren. De belang­rijk­ste taak van RIONED is het  beschik­baar stel­len van ken­nis aan de betrok­ken par­tij­en. Stich­ting RIONED doet con­ti­nu onder­zoek naar de meest effec­tie­ve en effi­ci­ën­te metho­den van rio­le­rings­be­heer om Neder­land schoon en vei­lig te hou­den.