Tijd voor een inten­sie­ver ruim­te­ge­bruik in Neder­land

Ver­ste­de­lij­king in Neder­land vindt steeds meer plaats, maar ste­den kun­nen al vaak niet meer naar bui­ten­ge­le­gen gebie­den groei­en. Tijd dus om “naar bin­nen te wer­ken”, vindt Arnold Reijn­dorp, lid van de VROM-raad. VROM Ruim­te­fo­rum spra­ken met hem over wat er zou moe­ten gebeu­ren in de Neder­land­se ste­de­lij­ke gebie­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Land­schap, ver­ste­de­lij­king, par­ken

Bron:
VROM Ruim­te­fo­rum