Egbert Roozen pre­sen­teert Groe­ne Stad in Est­land

De Groe­ne Stad tim­mert inter­na­ti­o­naal ste­vig aan de weg. De afge­lo­pen maan­den wer­den op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Op 30 okto­ber waren VHG-direc­­teur Egbert Roozen en bestuurs­voor­zit­ter Rien van der Spek op uit­no­di­ging van Jos Schel­laars – de Neder­land­se ambas­sa­deur in […]

Groe­ne bood­schap valt in Bul­ga­rije in goe­de aar­de

Al op de eer­ste dag van zijn werk­be­zoek aan de Bul­gaar­se hoofd­stad Sofia, 22 okto­ber 2014, kon Leon Smet (secre­ta­ris van de belan­gen­or­ga­ni­sa­tie van boom­kwe­kers Anthos en voor­vech­ter van de Groe­ne Stad) con­sta­te­ren dat de belang­stel­ling in Bul­ga­rije voor het con­cept de Groe­ne Stad groot is. In een inter­view voor de Bul­gaar­se nati­o­na­le radio­zen­der kreeg Smet ruim […]

De Groe­ne Stad brengt komen­de maan­den bood­schap in Roe­me­nië en Bul­ga­rije

In de komen­de maan­den zal Anthos secre­ta­ris Leon Smet namens iVer­de op een aan­tal Bul­gaar­se en Roe­meen­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zor­gen over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Roe­me­nië Op 26 sep­tem­ber zal in Satu Mare, Roe­me­nië de ‘Gene­ral Mee­ting of Roma­ni­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties’ plaats­vin­den. Anthos secre­ta­ris Leon Smet zal […]

Inter­na­ti­o­na­le tak De Groe­ne Stad live!

Groen in de stad is geen kos­ten­post, maar levert geld op! Stich­ting iVer­de, samen­wer­kings­ver­band van orga­ni­sa­ties op het gebied van groen­voor­zie­ning en groen­be­heer, pre­sen­teert met trots de inter­na­ti­o­na­le tak van de Groe­ne Stad, the Green City. Eer­der dit jaar lan­ceer­de iVer­de al de ver­nieuw­de web­si­te van het Neder­land­se ken­nis­plat­form ‘de Groe­ne Stad’. De doel­stel­ling van […]